ผังเว็บไซต์

 1. ห้องรับแขก

 2. ห้องกฎหมาย

  1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
  2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  3. พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
  4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
  5. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
  6. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
  7. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
  8. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
  9. กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
  10. สิทธิและสวัสดิการด้านคนพิการ
  11. กฎหมายทั่วไป
  12. บทความ
  13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  14. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 3. ห้องกระทู้

 4. ห้องการเมือง

 5. ห้องข่าว มพพท.

  1. ทั่วไป
  2. การแพทย์
  3. การศึกษา
  4. สังคม
  5. อาชีพ
  6. กฎหมาย
  7. สิ่งอำนวยความสะดวก
  8. เทคโนโลยี
  9. กีฬา
  10. อบรม สัมมนา ประชุม รับสมัคร แข่งขัน...
  11. ประชาสัมพันธ์
  12. ข่าวภาษาอังกฤษ
  13. ข่าวจากสภาคนพิการฯ
  14. เชิญ...ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
 6. ห้องชีวิตคนพิการ

  1. พิการทางด้านร่างกาย - เดินได้
  2. พิการทางด้านร่างกาย - ใช้เก้าอี้เข็น
  3. พิการทางการได้ยิน - หูหนวก หูตึง
  4. พิการทางการมองเห็น - ตาบอด สายตาเลือนราง
  5. พิการทางสติปัญญา - ปัญญาอ่อน
  6. พิการทางการเรียนรู้ - แอลดี
  7. พิการทางจิตใจและพฤติกรรม
  8. ออทิสติก
  9. ไม่ระบุประเภทความพิการ
  10. พิการทุกประเภท
 7. ห้องตลาดงานคนพิการ

  1. ข่าว/บทความเกี่ยวกับอาชีพ
  2. ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน
  3. ข่าวรับคนพิการทำงาน
  4. ข่าวคนพิการต้องการทำงาน
  5. ข้อมูลรับคนพิการทำงาน
  6. ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน
  7. ลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ล็อกอิน
  8. ลงทะเบียนคนพิการที่ต้องการทำงาน/ล็อกอิน
 8. ห้องตลาดบัตรอวยพร

  1. ภาพบัตรอวยพร
  2. คนวาดภาพบัตรอวยพร
  3. คำอวยพร
  4. วิธีการอุดหนุนบัตรอวยพร
 9. ห้องตลาดผลิตภัณฑ์คนพิการ

  1. ตลาดผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 1
  2. ผลิตภัณฑ์บุดุนโลหะ
  3. ผลิตภัณฑ์คนพิการร่างกาย
 10. ห้องต่อพงษ์กับสภาพแวดล้อม

  1. สิ่งอำนวยความสะดวก
  2. สภาพแวดล้อม
  3. เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  4. การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล
  5. สถานที่/บริการที่เอื้อต่อคนพิการ
 11. ห้องธรรมะ

 12. ห้องป้องกันความพิการ

  1. พิการด้านร่างกาย-เดินได้
  2. พิการด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น
  3. พิการทางการได้ยิน หูหนวก หูตึง
  4. พิการทางการเห็น ตาบอด สายตาเลือนราง
  5. พิการทางสติปัญญา - ปัญญาอ่อน
  6. พิการทางจิตใจและพฤติกรรม
  7. ออทิสติก
  8. ไม่ระบุประเภทความพิการ
  9. พิการทุกประเภท
 13. ห้องเพลง

  1. เพลงเกี่ยวกับคนพิการ
  2. เพลงที่คนพิการแต่ง
  3. เพลงดัง
  4. ข่าวเพลง
 14. ห้องภัยพิบัติ

  1. สายด่วน
  2. ข้อมูลข่าวสาร/ปัญหา/เตือนภัย
  3. ป้องกัน/เฝ้าระวัง
  4. วิธีช่วย/เคลื่อนย้ายคนพิการหนีภัยพิบัติ
  5. บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  6. ศูนย์แรกรับและส่งต่อ/ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
  7. ฟื้นฟู/เยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ
  8. ฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัย
  9. ส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัย
 15. ห้องภาษามือ

  1. ศัพท์ใหม่
  2. บัญชีศัพท์ ก – ฮ
  3. การสะกดนิ้วมือไทย
  4. แบบสะกดนิ้วมือไทย
  5. ตัวอย่างการสะกดนิ้วมือไทย
  6. แบบสะกดนิ้วมือ ก - ฮ
  7. แบบสะกดสระ วรรณยุกต์ และสัญลักษณ์อื่นๆ
  8. แบบสะกดตัวเลข
  9. แบบสะกดตัวเลข 0 -9
  10. โปรแกรมเรียนภาษามือไทยออนไลน์
 16. ห้องรัฐธรรมนูญ

 17. ห้องลิงค์

 18. ห้องวิจัย

  1. บทความงานวิจัย
  2. งานวิจัย
  3. สารวิจัย
  4. แหล่งทุนวิจัย
  5. ทำเนียบนักวิจัย
 19. ห้องสมุด

  1. การแพทย์
  2. การศึกษา
  3. สังคม
  4. อาชีพ
  5. กฎหมาย
  6. สิ่งอำนวยความสะดวก
  7. เทคโนโลยี
  8. เรื่องน่าอ่าน
  9. จิปาถะ
  10. รายชื่อวิทยากร
  11. รายชื่อทรัพยากรบุคคล
  12. สายด่วนสำคัญ
  13. คลิป/ลิงค์ “น่าดู” เกี่ยวกับคนพิการ
  14. คลิป/ลิงค์ “ไม่เหมาะสม” เกี่ยวกับคนพิการ
  15. คลิป/ลิงค์ “น่าดู” ไม่เกี่ยวกับคนพิการ
  16. เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 20. ห้องสาร มพพท.

  1. สาร ม.พ.พ.ท.
  2. สาร ม.พ.พ.ท. ฉบับล่าสุด
 21. ห้องอาชีพ/ธุรกิจ

 22. ห้องอาสาสมัคร

  1. บทความเรื่องอาสาสมัคร
  2. คู่มืออาสาสมัครเพื่อคนพิการ
  3. คู่มือหลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเพื่อคนพิการ
  4. แบบสมัครเป็นอาสาสมัคร
  5. ทำเนียบอาสาสมัคร
 23. ห้องมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

  1. แนะนำมูลนิธิ พัฒนาคนพิการไทย
  2. Thai Disabled Development Foundation
  3. ผังโครงสร้างคณะกรรมการ
  4. ระเบียบ ข้อบังคับมูลนิธิฯ
  5. ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  6. ลักษณะงานของมูลนิธิฯ
  7. การจัดบริการ
  8. ขั้นตอนการบริการ
  9. การดำเนินงานของมูลนิธิฯ
  10. ติดต่อมูลนิธิฯ/แผนที่
 24. ห้องบริจาค

ผังเว็บไซต์