ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานเกี่ยวกับนวดแผนไทย : สมุทรปราการ 528/0 23/09/2562
 2. 2คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานเกี่ยวกับนวดแผนไทย : สมุทรปราการ 536/0 23/09/2562
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านพนักงานรับ-ส่งเอกส... 659/0 23/09/2562
 4. 4คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการหรือคอมพิวเต... 875/0 9/09/2562
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่ กทม. 863/0 9/09/2562
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ คลังสินค้า หรืองา... 1189/0 29/08/2562
 7. 7คนพิการแอลดี ต้องการทำงานทางด้านโรงแรม การท่องเที่ยว งานธุรการปร... 1024/0 29/08/2562
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเต... 1030/0 29/08/2562
 9. 9คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานในหน่วยงานราชการ : นครศรีธรรมราช 942/0 29/08/2562
 10. 10คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงานทั่วไป หร... 974/0 29/08/2562
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานเอกสา... 1149/0 23/08/2562
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร งานวิจัย... 1080/0 23/08/2562
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ Graphic Desig... 1091/0 23/08/2562
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป/คอมพิวเตอร์ งาน... 1122/0 23/08/2562
 15. 15คนพิการใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก : จันทบุรี 1422/0 25/07/2562