ลักษณะงานของมูลนิธิฯ หน้า 1

1.เป็นศูนย์บริการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการทุกประเภท

เผยแพร่เรื่องสิทธิของคนพิการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการทั้งจากคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ

2.เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านคนพิการ

 • 2.1 จัดทำเว็บไซต์ www.tddf.or.thเพื่อเป็นเครือข่ายสังคมด้านคนพิการ โดยเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบันทุกวัน ให้บริการข้อมูลข่าวสารในหลากหลายมิติโดยจำแนกเป็น “ห้อง” ต่างๆ เช่น ห้องข่าว ม.พ.พ.ท. ห้องตลาดงานคนพิการ ห้องตลาดผลิตภัณฑ์คนพิการ ห้องตลาดบัตรอวยพรห้องกฎหมาย ห้องอาชีพธุรกิจ ห้องกระทู้ ห้องสนทนา ห้องการเมือง ห้องรัฐธรรมนูญ ห้องเซ็กซ์คนพิการ ห้องธรรมะ ห้องสมุด ห้องลิงค์ ห้องอาสาสมัคร ห้องชีวิตคนพิการ ห้องภาษามือ ห้องวิจัย ห้องเพลง เป็นต้น
 • 2.2 จัดทำ สาร ม.พ.พ.ท. โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับคนพิการ และเรื่องที่น่าสนใจเป็นรายเดือนแก่คนพิการและครอบครัว องค์กรภาครัฐ และเอกชน สื่อมวลชน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
 • 2.3 รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสื่อ เช่น หนังสือ แผ่นพับ แผ่นซีดีรอม วีดิทัศน์ สาร ม.พ.พ.ท. เป็นต้น โดยบริการทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย อีเมล์ เว็บไซต์ และที่สำนักงานมูลนิธิฯ
 • 2.4 ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคนพิการโดยรับและส่งข้อมูลแก่คนพิการ ครอบครัว คนพิการ องค์กรด้านคนพิการ องค์กรภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

3.เป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท

 • 3.1 สนับสนุนการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการ เช่น
  • 3.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาภาษามือ รวมทั้งการผลิต และพัฒนาล่ามภาษามือ โดยการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครล่ามภาษามือ จัดสัมมนากำหนดท่าภาษามือ สนับสนุนการจัดทำ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โดยรับดำเนินงาน โครงการจัดทำหลักสูตรภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพสาขา วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ( ประกาศนียบัตร ) รวมทั้ง สนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทุกครั้ง ตลอดจนประสานการจัดให้มีล่ามภาษามือในการประชุมสัมมนา และการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ และรายการทางโทรทัศน์ เป็นต้น
  • 3.1.2 สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรด้านคนพิการ โดยประธานมูลนิธิฯ และผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวกับ คนพิการ ทั้งด้านการแพทย์ ศึกษา สังคม และอาชีพ เป็นต้น
  • 3.1.3 สนับสนุนการประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม ขององค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
  • 3.1.4 สนับสนุนบริการเชิงวิชาการ โดยประธานมูลนิธิฯ และผู้จัดการมูลนิธิฯ รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ดำเนินการอภิปราย และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
  • 3.1.5 สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมโดยการรับบริจาคฝาอะลูมิเนียม และนำไปมอบให้มูลนิธิขาเทียม
  • 3.1.6 สนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทางจิตที่ถูกละเลย และไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล เช่น สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต ประสานการจัดหางบประมาณดำเนินงานสมาคมฯ ประสานนำผู้แทนผู้พิการทางจิต เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/กิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ ส่งเสริมให้ผู้แทนสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการทางจิต เป็นต้น
 • 3.2 ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การออกแบบที่เป็นธรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล เป็นต้น รวมทั้งดำเนินการส่งเสริม และพิทักษ์สิทธิคนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะต่างๆ เป็นต้น ได้อย่างเท่าเทียมกับ คนทั่วไป
 • 3.3 บริการอาสาสมัครด้านคนพิการ บริการรับสมัคร และประสานงานให้บริการอาสา สมัคร รวมทั้งเผยแพร่หลักสูตร และคู่มือฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยคนพิการ
 • 3.4 สนับสนุนกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ และเพื่อการแข่งขัน โดยริเริ่ม และสนับสนุนการก่อตั้งชมรมกีฬาคนพิการประจำจังหวัด ให้เงินสนับสนุนนักกีฬาในการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ มอบเงินรางวัลให้นักกีฬาที่กลับจากการแข่งขันต่างประเทศ สนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬา และผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งมอบเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้นักกีฬาในการไปแข่งขันต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลัง ใจให้แก่นักกีฬาทุกคน
 • 3.5 บริการช่วยเหลือคนพิการเป็นรายบุคคล โดยบริการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย อีเมล์ เว็บไซต์ และการมาพบที่สำนักงานมูลนิธิฯ ด้วยการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน และบริการให้เครื่อง ช่วยฟังสำหรับคนหูตึง
 • 3.6 สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการด้านต่างประเทศ โดยการไปร่วมประชุมที่ต่างประเทศ ประสานให้สหภาพแรงงานโทรคมนาคมญี่ปุ่นมาจัดกิจกรรมให้คนพิการในประเทศไทย และรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการจากต่างประเทศ เป็นต้น

4.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ

 • 4.1 บริการจัดหางานให้คนพิการโดยการให้คนพิการกรอกใบสมัครงาน และให้สถานประกอบการ/หน่วยงานกรอกประกาศรับคนพิการเข้าทำงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวคนพิการต้องการทำงาน และสถานประกอบการต้องการรับคนพิการบนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ และสาร ม.พ.พ.ท. ส่งข้อมูลของคนพิการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการที่ต้องการรับคนพิการ พร้อมกับส่งข่าว/ประกาศรับคนพิการทำงานให้คนพิการ รวมทั้งประสานการรับคนพิการเข้าทำงาน เป็นต้น
 • 4.2 บริการฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้คนพิการเช่น งานบุดุนโลหะ งานทำดอกไม้ประดิษฐ์ งานทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา งานทำหัวโขนเล็ก และงานศิลปะวาดภาพด้วยปาก เป็นต้น
 • 4.3 ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ โดยการจัดตลาดผลิตภัณฑ์คนพิการ และประสานให้คนพิการไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานต่างๆ เช่น งานวันข้าราชการพลเรือน งานตลาดนัดศิลปะ งานจุฬาฯ วิชาการ เป็นต้น
 • 4.4 สนับสนุนกลุ่มคนพิการวาดภาพด้วยปากโดยการจัดทำโครงการฝึกคนพิการรุนแรงวาดภาพด้วยมาก รวมทั้ง ช่วยนำภาพที่วาดโดยคนพิการ มาจัดทำบัตรอวยพรเอนกประสงค์/ ส.ค.ส และช่วยจัดจำหน่ายด้วย
 • 4.5 ส่งเสริมเครือข่ายการประกอบอาชีพของคนพิการโดยการจัดประชุมเรื่องอาชีพคนพิการ เช่น แนวทางส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ เป็นต้น

5.จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาคนพิการในทุกมิติ

 • 5.1 จัดประชุม/สัมมนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เช่น วาระแห่งชาติด้านคนพิการ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนพิการ การกำหนดท่าภาษามือไทยในสาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ สิ่งอำนวยความสะดวก กีฬา สุขภาพ และการบริหารสภาคนพิการฯ เป็นต้น
 • 5.2 บริการให้ใช้สถานที่ของมูลนิธิฯ ในการประชุม และการดำเนินงานด้านคนพิการ ของกลุ่มต่างๆ เช่น คณะทำงานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ขจัดความยากจน สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย คณะผู้นำคนพิการ และคณะกรรมการอิสระเพื่อความเสมอภาค เป็นต้น