สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

พก.ร่วมมือ หน่วยงานรัฐ-เอกชน หนุนจ้างงานคนพิการมีรายได้

พก.ร่วมมือ รัฐ-เอกชน หนุนคนพิการมีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองอย่างยั่งยืน ระบุปี62 หน่วยงานรัฐต้องจ้างเพิ่ม 10,894 หรือ 60.53 % จากทั้งหมด 17,999 ราย เมื่อ 13 ก.ย. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมาย กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ศรีบุญเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุน ดำเนินการจัด “การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการรับคนพิการเข้าทำงานมากขึ้น และหน่วยงานภาครัฐได้คนพิการที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานด้วยวิธีการที่สะดวก คล่องตัว การคัดเลือกเฉพาะในกลุ่มคนพิการ รวมไปถึงสร้างความเสมอภาคให้กับคนพิการ ให้มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรด้านบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน เข้าร่วมงาน ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญและมุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

9/10/2562 เวลา 13:59:39ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ดูภาพสไลด์โชว์ สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒