ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

เชิญประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2558

ตราสัญลักษณ์  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน วันคนพิการ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ สนุกสนานร่วมกันและแสดง ความสามารถในด้านต่างๆ ได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการพัฒนา คนพิการ

ในการนี้ คณะกรรมการ ฝ่ายประกวดเรียงความ ได้จัดให้มีการประกวดเรียงความเนื่อง ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยา ของแผ่นดิน” เชิญคนพิการ / นักเรียน / นิสิต / นักศึกษาในโรงเรียน / สถาบัน / หน่วยงาน / องค์กรของท่านตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่งเรียงความเข้าประกวด โดยมีหลักเกณฑ์ตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ คลิก http://www.mediafire.com/view/36flwlthkd7p4mg/ประกาศประกวดเรียงความ.pdf

โดยส่ง ผลงาน ได้ที่นางสาวเยาวลักษณ์ ชูโกสม สานักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. เลขที่ ๑๐๐ / ๔๑ -๔๒ ถนนเทิดดาริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ขอบคุณ... (สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ส.ค.58)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญคนพิการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่งประกวดเรียงความ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยา ของแผ่นดิน” ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ข่าวคนพิการต้องการทำงาน/ข่าวรับคนพิการทำงาน

  1. 1 เชิญคนพิการทางการมองเห็น หรือด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31/08/2558
  2. 2 เชิญคนพิการทางการได้ยิน หรือด้านร่างกาย เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงาน... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31/08/2558
  3. 3 เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานล้างจ... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31/08/2558
  4. 4 เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานดูแลสวน : ส... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26/08/2558
  5. 5 เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงาน ตำแหน่งพนัก... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26/08/2558
  6. 6 เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตามความสามารถของผู้สมัคร : หาดใหญ่ สงขลา โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26/08/2558

ข่าวงานคนพิการอื่นๆ

ภาษามือวันนี้: แบบสะกดนิ้วมือ : ฉ.ฉิ่ง

แบบสะกดนิ้วมือไทยคำว่า ฉ.ฉิ่ง

ภาษาอังกฤษ : ch "c+h"

คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ฉ.ฉิ่ง

ศัพท์ภาษามือทั้งหมด

ผู้สนับสนุน