สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 1

 1. 1คิดดี : ข้อแนะนำในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อผู้สูงวัย 7454/0 27/03/2557
 2. 2ข้อเสนอแนะต่อร่างขอบเขตของงาน TOR ฉบับที่ ๘ 5087/0 14/03/2557
 3. 3ร่าง TOR WEB 8 : ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โค... 5582/0 12/03/2557
 4. 4ข้อคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน ฉบับที่ ๗ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช... 5439/0 15/02/2557
 5. 5ร่าง TOR WEB7 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการ... 5118/0 13/02/2557
 6. 6ทักท้วงเรื่องการเตรียมจัดซื้อรถโดยสารเชื้อเพลิงเอ็นจีวี ๓,๑๘๓ คั... 5484/0 3/02/2557
 7. 7Asia-Pacific 2020: toward the Era of “ICT Accessibility for All” 5180/0 18/11/2556
 8. 8Accessible Buses for All 5162/0 7/11/2556
 9. 9ตัวอย่างหนังสือ ถึง ขสมก. ....ข้อเสนอ ต่อ TOR 4 5498/0 10/10/2556
 10. 10หนังสือเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TO... 11292/0 3/10/2556
 11. 11ร่างขอบเขตของงานฯ 3 โครงการจัดซื้อรถโดยสาร 3,183 คัน 5488/0 2/10/2556
 12. 12บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำ... 5533/0 30/09/2556
 13. 13เครือข่ายคนพิการติดตามการซื้อรถเมล์ใหม่เกือบ5 ปี... วอนซื้อรถเมล... 5507/1 10/09/2556
 14. 14โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ความคืบหน้า และ ... 5402/0 28/08/2556
 15. 15หนังสือนำส่งข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ต่อร่างขอบเ... 5293/0 25/07/2556

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด