ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สำนั... 947/0 27/02/2563
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประ... 525/0 18/02/2563
 3. 3เชิญคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานการเงินและบัญชี : นครนาย... 1032/0 4/02/2563
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานปลัดกระ... 1805/0 28/01/2563
 5. 5รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : 1... 1988/0 9/12/2562
 6. 6เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 2103/0 18/11/2562
 7. 7เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 1867/0 25/10/2562
 8. 8เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : สำนักงานนโยบายและ... 1852/0 24/10/2562
 9. 9รับสมัครคนพิการบรรจุเป็นพนักงานราชการ : กรมท่าอากาศยาน (กระบี่ /... 3471/0 26/08/2562
 10. 10เชิญคนพิการวุฒิปริญญาตรี เข้าสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ :... 3431/0 20/08/2562
 11. 11รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษี... 3494/0 5/08/2562
 12. 12รับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 3679/0 2/08/2562
 13. 13รับสมัครคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง... 3925/0 2/08/2562
 14. 14รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติก... 2932/0 2/08/2562
 15. 15เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุร... 3247/0 11/07/2562