การดำเนินงานของมูลนิธิฯ หน้า 1

  1. มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย กับ ประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการ
  2. การดำเนินงานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ประจำปี พ.ศ. 2555
  3. มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย กับ งานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ
  4. การดำเนินงานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ประจำปี พ.ศ. 2554 (ขนาดไฟล์: 165888)
  5. การดำเนินงานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ประจำปี พ.ศ. 2553 (ขนาดไฟล์: 1030656)
  6. การดำเนินงานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ประจำปี พ.ศ. 2552 (ขนาดไฟล์: 397312)
  7. การดำเนินงานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ประจำปี พ.ศ. 2551 (ขนาดไฟล์: 402944)
  8. การดำเนินงานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ประจำปี พ.ศ. 2550 (ขนาดไฟล์: 379904)
  9. การดำเนินงานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ประจำปี พ.ศ. 2549 (ขนาดไฟล์: 160768)
  10. 8 ปีงานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ประจำปี พ.ศ. 2542 - 2550 (ขนาดไฟล์: 3493376)