รายชื่อวิทยากร หน้า 1

รายชื่อวิทยากร
ลำดับชื่อองค์กรความเชี่ยวชาญ
1นาง กิ่งแก้ว อินหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
2นาย จินดา ผาสุข สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
3นาย มณเฑียร บุญตันสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
4พ.ญ. วัชรา ริ้วไพบูลย์ศุนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
5 ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
6นางสาว ส่งศรี บุญบากรมการจัดหางานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
7รศ.ดร. สุชาย ธนวเสถียรคณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
8 อ.วันทนีย์ พันธชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
9นาง อรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์สำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด