อีซูซุ เชิญรับทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

โลโก้มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และโลโก้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้จัดทำ “โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนพิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา โดยมอบให้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและพิจารณาคัดเลือกคนพิการจากทั่วประเทศ

เกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา - ต้องเป็นคนตาบอด คนหูหนวก หรือคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ ทั้งนี้ ระดับมัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕ สำหรับระดับอุดมศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป มีคะแนนในสายวิทยาศาสตร์เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ ส่วนสายสังคมศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ทั้งนี้ ทุนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีจำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท และทุนอุดมศึกษา มีจำนวน๒๐ ทุนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ คนพิการที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑นิ้ว ๑รูป สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุดและเกียรติบัตรอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ และผู้ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ สอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ – ๑)สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ชั้น๓ ห้องเลขที่ ๗-๘ อาคาร APCD บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๔๐๐ ติดต่อคุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๒ ๓๕๔๔-๒๖๐-๑ ตั้งแต่วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐น. หรือ ๒) มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดยติดต่อได้ที่ คุณนันทชัย ดวงยี่หวา / คุณภวิกา ชัยภาสกรสกุล ๐๒ ๙๖๖๒-๑๑๑ ต่อ๓๓๖๕ หรือ ๓๓๗๗ หรือ ๐๒ ๙๖๖๒-๑๘๘-๙๐ โทรสาร ๐๒ ๕๑๓-๖๘๖๓ ๐๒ ๙๖๖-๒๒๙๗(สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 มิ.ย.56)

ที่มา: สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 6/06/2556 เวลา 03:05:24 ดูภาพสไลด์โชว์ อีซูซุ เชิญรับทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และโลโก้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้จัดทำ “โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนพิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา โดยมอบให้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและพิจารณาคัดเลือกคนพิการจากทั่วประเทศ เกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา - ต้องเป็นคนตาบอด คนหูหนวก หรือคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ ทั้งนี้ ระดับมัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕ สำหรับระดับอุดมศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป มีคะแนนในสายวิทยาศาสตร์เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ ส่วนสายสังคมศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ทั้งนี้ ทุนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีจำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท และทุนอุดมศึกษา มีจำนวน๒๐ ทุนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ คนพิการที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑นิ้ว ๑รูป สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุดและเกียรติบัตรอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ และผู้ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ สอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ – ๑)สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ชั้น๓ ห้องเลขที่ ๗-๘ อาคาร APCD บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๔๐๐ ติดต่อคุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๒ ๓๕๔๔-๒๖๐-๑ ตั้งแต่วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐น. หรือ ๒) มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดยติดต่อได้ที่ คุณนันทชัย ดวงยี่หวา / คุณภวิกา ชัยภาสกรสกุล ๐๒ ๙๖๖๒-๑๑๑ ต่อ๓๓๖๕ หรือ ๓๓๗๗ หรือ ๐๒ ๙๖๖๒-๑๘๘-๙๐ โทรสาร ๐๒ ๕๑๓-๖๘๖๓ ๐๒ ๙๖๖-๒๒๙๗(สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 มิ.ย.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...