สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคมเป็นประจำทุกปี โดยจัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๙ ต่อ เนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๔๖ ปี เพื่อเทิดทูน และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ประชาชนชาวไทยถวายความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร โดยใช้ "ดอกมะลิ" เป็นสัญลักษณ์ของงานวันแม่แห่งชาติ เพราะเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวอันบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมอบอวลไปไกลและออกดอกให้ชื่นชมได้ตลอดทั้งปี เปรียบดังความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกเป็นความรักที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่เสื่อมคลาย เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของความรักความผูกพัน ระหว่างแม่ - ลูกที่มีต่อกันรวมทั้งลูกจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสถาบันครอบครัวและเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่งดงามซึ่งต้องอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้กลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย นักเรียน นักศึกษา คนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมทั้งสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯจัดทำช่อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

โอกาสนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและผู้เป็นลูกทุกคนร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยใช้สัญลักษณ์ "ดอกมะลิ " แทนความรักและร่วมระลึกถึงพระคุณแม่ตลอดจนผู้มีพระคุณ ทั้งนี้เงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯเพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสั่งซื้อดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 พ.ค.65
วันที่โพสต์: 15/08/2565 เวลา 09:25:56 ดูภาพสไลด์โชว์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565