ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ)

ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ)

รายละเอียด

- วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย

- ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

- เปิดให้บริการยื่นกู้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

คุณสมบัติผู้กู้

- มีบัตรคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ

- ต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)

- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้

- ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท

- ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ของวงเงินกู้ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

- ต้องได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เอกสารใช้ในการขอกู้

- บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (สำเนา/ตัวจริง)

- ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)

- รายละเอียด/วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน

- แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ โดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น

- สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่

ที่ยื่นคำขอกู้ยืม

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุชื่อผู้ขอกู้)

** กรณีที่ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการ เช่น

- ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ หรือ

- หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ

- เอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้

ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หมายเหตุ : สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว

ภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา

โดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ

การพิจารณา

- การพิจารณาเป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรมกำหนด

- หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา

ลงทะเบียนได้ที่ http://efund.dep.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ) หรือ

หรือสายด่วน 1479 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอบคุณ... http://dfund.dep.go.th/Content/View/6967

ที่มา: dfund.dep.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ม.ค.64
วันที่โพสต์: 15/09/2565 เวลา 10:08:53 ดูภาพสไลด์โชว์ ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ)