ร่วมตอบแบบสอบถาม "ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคต"

ร่วมตอบแบบสอบถาม "ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคต"

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส ในการทำวิจัยเรื่อง "ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคต" ซึ่ง

แบบสอบถาม https://www.surveymonkey.com/r/ZBHNNNC

แบบสอบถาม "ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคต"

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคต ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท. หรือไทยพีบีเอส)

2. ผลการตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ โดยการแสดงผลจากแบบสอบถามจะเป็นในภาพรวม

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะว่าควรมีบทบาท รูปแบบ และขอบเขตการทำงานอย่างไร และ (2) จัดทำข้อเสนอแนะต่อไทยพีบีเอสในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะในอนาคต

4. ผู้ตอบแบบสอบถามต้อง ไม่ใช่ พนักงานในสังกัดไทยพีบีเอส

5. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบจำนวนคำถามไม่เกิน 35 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากร

ส่วนที่ 2 สภาพการณ์ในปัจจุบันของไทยพีบีเอส

ส่วนที่ 3 ความคาดหวังของสื่อสาธารณะในอนาคต

ส่วนที่ 4 ของตอบแทนจากการทำแบบสอบถาม

6. ทาง ส.ส.ท. จะดำเนินการจัดส่งของตอบแทนในการตอบแบบสอบถามคือ “ไทยพีบีเอส คลีนซิ่ง แฮนด์ สเปรย์” (Thai PBS CLEANSING HAND SPRAY) เจลแอลกอฮอล์แบบฉีดสำหรับทำความสะอาดมือ โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หากท่านต้องการรับของตอบแทนดังกล่าว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ในส่วนที่ 4 พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยและขอใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัย

คำว่า สื่อสาธารณะ หมายถึง สื่อที่มีรายได้ เป็นเจ้าของโดยประชาชน และเพื่อประชาชน เป็นสื่อที่ปราศจากการควบคุมโดยรัฐและเอกชนอย่างสิ้นเชิง โดยสื่อสาธารณะจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้ ตลอดจนความบันเทิงแก่ประชาชน

- ตัวอย่างของสื่อสาธารณะในต่างประเทศ ได้แก่ บีบีซี (BBC) ของสหราชอาณาจักร เอ็นเฮชเค (NHK) ของญี่ปุ่น เคบีเอส (KBS) ของเกาหลีใต้ และพีบีเอส (PBS) ของสหรัฐอเมริกา

- ตัวอย่างของสื่อสาธารณะในประเทศไทย คือ ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย.63
วันที่โพสต์: 15/09/2565 เวลา 10:09:18 ดูภาพสไลด์โชว์ ร่วมตอบแบบสอบถาม "ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคต"