ขอเชิญสมัครขอรับ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”

ขอเชิญสมัครขอรับ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”

ขอเชิญสมัครขอรับ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”

ขอเชิญสมัครขอรับ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกประเภทแห่งไทย

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากสภาคนพิการ

ทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงานคนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯได้เพิ่มทุน จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

ประเภทของทุน

เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 250,000 บาท

1. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

2. ทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน

ระดับอุดมศึกษา

1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์

และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา

1. เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน

1. เป็นคนพิการทุกประเภท

2. มีความประพฤติดี

3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

การดำเนินโครงการ

1. การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2561

สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

เลขที่ 255 ชั้น 3 ห้องหมายเลข 7-8 อาคาร APCD

บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)

การสมัคร - ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเอง

ในเวลาทำการ

- ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเอง

หรือทาง ไปรษณีย์ สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดโครงการและชุดสมัคร

รับทุนได้ที่เว็บไซต์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ที่ http://www.dth.or.th/ และ เว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

คุณศิริรัช ไชยรัตน์

โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 , 091-563-4966

- มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

คุณชนิกานต์ มาลัยรัตนา / คุณศศิโสม ภู่อยู่

โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3460 / 3392

สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863,0-2966-2297

2. เอกสารประกอบการสมัคร

1) แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

3) สำเนาบัตรประชาชน

4) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด

5) เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี)

3. การคัดเลือกผู้รับทุน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและ นำเสนอ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

4. ประกาศผล ภายในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประไทย

5. การมอบทุน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล

ดาวน์โหลดเอกสาร การสมัคร

ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มใบสมัคร

ไฟล์ Word ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มใบสมัคร

ไฟล์ JPG (รูปภาพ) 1. ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มใบสมัคร 2. ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มใบสมัคร

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 มิ.ย.61
วันที่โพสต์: 17/07/2561 เวลา 13:30:13 ดูภาพสไลด์โชว์ ขอเชิญสมัครขอรับ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”