เชิญสตรีพิการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน….ฟรี

แสดงความคิดเห็น

ผู้หญิงพิการนั้งบนเวที มีโลโก้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ โดยโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายสตรีพิการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะสตรีพิการ เปิดรับสมัครสตรีพิการทางกายและการเคลื่อนไหว พิการทางการได้ยิน และพิการทางการมองเห็น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสภาวะผู้นำ และการสร้างทีมงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๖ และจัดฝึกอบรมวันที่ ๒๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การฝึกอบรมสภาวะผู้นำ และการสร้างทีมงาน เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดึงประสบการณ์ และทบทวนฐานคิดในการทำงานของผู้หญิงพิการ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนทั้งด้านทัศนคติ พฤติกรรมของตนเองและคนที่ทำงานด้วย โดยให้หันมาใส่ใจและใช้การพัฒนาจิตวิญญาณเป็นแก่นกลางในการทำงานและการใช้ชีวิต พร้อมทั้ง ฟื้นฟูพลังอำนาจของตัวผู้เรียนให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนพูดคุย เรียนรู้วิธีการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างขบวนการทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นผู้หญิงพิการ รวมถึง เป็นเครื่องมือที่ป้องกันภาวะการหมดไฟของคนทำงานเคลื่อนไหวทางสังคม เนื่องจากผู้หญิงพิการมักเจอปัญหาทับซ้อนในเชิงมิติโครงสร้างทางวัฒนธรรมทางเพศ และระบบชายเป็นใหญ่ ซึ่งการฝึกอบรมฯ จะช่วยเสริมความเข้าใจ ความมั่นใจ ความเข้มแข็ง และเห็นคุณค่าในการทำงานของผู้หญิงพิการ ตลอดจน สนใจประเด็นขับเคลื่อนทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นของผู้หญิงพิการมากขึ้น เพื่อการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายผู้นำสตรีพิการ

อนึ่ง ผู้ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรสภาวะผู้นำ และการสร้างทีมงาน...ไม่เสียค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหารระหว่างการอบรม สำหรับการเบิกจ่ายค่าเดินทาง จากจังหวัดภูมิลำเนาของผู้เข้าอบรมมายังสถานที่จัดอบรม ทางโครงการฯจะจ่ายตามจริงตามเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางที่แผนงานฯ กำหนด และมีเงื่อนไขสำคัญคือ ผู้เข้าอบรมต้องนำส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าเดินทาง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ครบถ้วน จึงจะสามารถเบิกเงินได้

ทั้งนี้ เมื่อจบการฝึกอบรมฯ สามารถสมัครรับเข้าฝึกอบรมต่อเนื่อง ในหลักสูตรฐานคิดสุขภาวะ ความเป็นธรรมทางเพศต่อสตรีพิการ และหลักสูตรการถอดประสบการณ์ด้านสุขภาวะ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ขอรายละเอียด และรับใบสมัครที่ อาภาณี มิตรทอง ผู้จัดการ โครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายสตรีพิการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะสตรีพิการ ๑๕/๑๘ อาคารT๕ เมืองทองธานี ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒๙๘๑-๓๒๓๒ มือถือ ๐๘๑-๖๒๖๘๑๕๙ apanee_ning@hotmail.com CC สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ aepwwds@hotmail.com

ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารเตรียมพร้อมเข้าฝึกอบรมภายในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖
วันที่โพสต์: 20/05/2556 เวลา 12:03:43 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญสตรีพิการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน….ฟรี

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผู้หญิงพิการนั้งบนเวที มีโลโก้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ โดยโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายสตรีพิการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะสตรีพิการ เปิดรับสมัครสตรีพิการทางกายและการเคลื่อนไหว พิการทางการได้ยิน และพิการทางการมองเห็น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสภาวะผู้นำ และการสร้างทีมงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๖ และจัดฝึกอบรมวันที่ ๒๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การฝึกอบรมสภาวะผู้นำ และการสร้างทีมงาน เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดึงประสบการณ์ และทบทวนฐานคิดในการทำงานของผู้หญิงพิการ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนทั้งด้านทัศนคติ พฤติกรรมของตนเองและคนที่ทำงานด้วย โดยให้หันมาใส่ใจและใช้การพัฒนาจิตวิญญาณเป็นแก่นกลางในการทำงานและการใช้ชีวิต พร้อมทั้ง ฟื้นฟูพลังอำนาจของตัวผู้เรียนให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนพูดคุย เรียนรู้วิธีการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างขบวนการทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นผู้หญิงพิการ รวมถึง เป็นเครื่องมือที่ป้องกันภาวะการหมดไฟของคนทำงานเคลื่อนไหวทางสังคม เนื่องจากผู้หญิงพิการมักเจอปัญหาทับซ้อนในเชิงมิติโครงสร้างทางวัฒนธรรมทางเพศ และระบบชายเป็นใหญ่ ซึ่งการฝึกอบรมฯ จะช่วยเสริมความเข้าใจ ความมั่นใจ ความเข้มแข็ง และเห็นคุณค่าในการทำงานของผู้หญิงพิการ ตลอดจน สนใจประเด็นขับเคลื่อนทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นของผู้หญิงพิการมากขึ้น เพื่อการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายผู้นำสตรีพิการ อนึ่ง ผู้ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรสภาวะผู้นำ และการสร้างทีมงาน...ไม่เสียค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหารระหว่างการอบรม สำหรับการเบิกจ่ายค่าเดินทาง จากจังหวัดภูมิลำเนาของผู้เข้าอบรมมายังสถานที่จัดอบรม ทางโครงการฯจะจ่ายตามจริงตามเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางที่แผนงานฯ กำหนด และมีเงื่อนไขสำคัญคือ ผู้เข้าอบรมต้องนำส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าเดินทาง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ครบถ้วน จึงจะสามารถเบิกเงินได้ ทั้งนี้ เมื่อจบการฝึกอบรมฯ สามารถสมัครรับเข้าฝึกอบรมต่อเนื่อง ในหลักสูตรฐานคิดสุขภาวะ ความเป็นธรรมทางเพศต่อสตรีพิการ และหลักสูตรการถอดประสบการณ์ด้านสุขภาวะ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ขอรายละเอียด และรับใบสมัครที่ อาภาณี มิตรทอง ผู้จัดการ โครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายสตรีพิการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะสตรีพิการ ๑๕/๑๘ อาคารT๕ เมืองทองธานี ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒๙๘๑-๓๒๓๒ มือถือ ๐๘๑-๖๒๖๘๑๕๙ apanee_ning@hotmail.com CC สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ aepwwds@hotmail.com ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารเตรียมพร้อมเข้าฝึกอบรมภายในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...