งานสัปดาห์หูหนวกโลก เปิดโลก ‘เติมเต็มสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ด้วยภาษามือ’

งาน โครงการสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2560

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรตัวแทนคนหูหนวกระดับประเทศได้จัดงาน โครงการสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2560 (สหพันธ์คนหูหนวกแห่งโลก World Federation of the Deaf : WFD กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนทุกปี เป็น สัปดาห์หูหนวกโลก) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 6 วัน และกิจกรรมวันหูหนวกโลก 1 วัน ในวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ ลานหน้า central world ลาน A โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนหูหนวกและคนหูตึงที่เข้าร่วมงานมีความตระหนัก รับรู้ในบทบาทของตนเอง ในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเกี่ยวกับ คนหูหนวก รวมถึงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนคนหูหนวกจากพื้นที่ต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมเชิง สร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2560 ที่มุ่งเน้นให้คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุขสามารถเข้าถึง สิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันตลอดจนการสร้างสังคมให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานฯ ภายในงานฯ ประกอบไปด้วยกิจกรรม การเสวนาความสำคัญของภาษามือโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ เติมเต็มสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ด้วยภาษามือ นิทรรศการวิชาการและกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ อาทิ การเสวนาเรื่อง การใช้ภาษามือไทย ในครอบครัว นำสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความมั่นใจ การศึกษาของคนหูหนวก การใช้สองภาษาในห้องเรียน แนวทาง การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก และดารานักแสดง ยิปโซ อริย์กันตา มหพฤกษ์พงศ์ มาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นกำลังใจให้ทุกคน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในงานฯ “ภาษามือ คือ โอกาสที่เท่าเทียมกัน” แค่คุณเปิดตา เปิดใจ และเดินเข้ามา เรียนรู้ภาษามือกับพวกเรา แล้วคุณจะเข้าใจว่า ความเท่าเทียมในการสื่อสารคืออะไร

งาน โครงการสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2560

งาน โครงการสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2560

งาน โครงการสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2560

ขอบคุณ... http://www.lokwannee.com/web2013/?p=283155 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: โลกวันนี้ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 26/09/2560 เวลา 10:29:49 ดูภาพสไลด์โชว์ งานสัปดาห์หูหนวกโลก เปิดโลก ‘เติมเต็มสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ด้วยภาษามือ’