ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้พิการ ประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ฟรี

ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้พิการ ประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ฟรี

“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้พิการประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับนักศึกษาพิการฟรี

คุณสมบัติ

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกศน. หรือเทียบเท่า (จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง) และต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาก่อน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 มิถุนายน 2566

สมัครเลย !! https://shorturl.asia/pJSc7

ระยะเวลาเรียน : 3 ปี หรือ 9 ภาคเรียน

วันและเวลาเรียน : เรียนผ่าน Application ได้ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : นักศึกษาพิการเรียนฟรี

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

1 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3 สำเนา Transcript จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ใด ๆ)

5 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือสมุดประจำตัวผู้พิการ (หน้าที่ระบุลักษณะความพิการและวันหมดอายุ) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

084-6969173 (ชลธิชา)

ที่มา เพจเฟสบุ๊ค:สำนักข่าวการศึกษาไทย

ขอบคุณ... https://www.dek-d.com/board/tcas/4088430/

ที่มา: dek-d.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 มิ.ย.66
วันที่โพสต์: 13/06/2566 เวลา 14:59:53 ดูภาพสไลด์โชว์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้พิการ ประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ฟรี