แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการทำงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการไทย

แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการทำงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการไทย

เพื่อให้ผู้พิการมีทักษะด้านการออกแบบอย่างครบวงจร และสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักร CNC (Computer Numerical Controlled) ได้ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จึงได้จัด "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ" อย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝึกอบรมการใช้งาน SolidCAM ซอฟต์แวร์ที่ใช้จำลองการกัดงานด้วยเครื่อง CNC และกำหนดคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจากไฟล์ชิ้นงาน CAD ที่ออกแบบไว้ ให้แก่ผู้พิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

หลังจากก่อนนี้ได้มีการมอบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบชั้นนำ SOLIDWORKS ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะด้านการออกแบบ 3 มิติ ไปแล้วนั้น ครั้งนี้ได้จัดฝึกอบรมการใช้งาน SolidCAM เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับงานทางด้าน CAD/CAM/CNC ในอุตสาหกรรม และเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานร่วมกันระหว่าง SOLIDWORKS กับ SolidCAM จนสามารถสร้าง G-Code เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับเครื่องจักร CNC Milling ในการกัดขึ้นรูปชิ้นงาน 2 มิติ และ 3 มิติ และยังสร้าง Tool sheet สำหรับใช้ในการ Setting Tool กับเครื่องจักรได้ ตลอดจนสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการสร้างอาชีพได้ในอนาคต

"โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ" ให้แก่ผู้พิการ จะทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้พิการให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ซึ่งการขยายโอกาสทางการศึกษานั้นไม่เพียงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนทำให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแต่อย่างใด

ขอบคุณ... https://www.ryt9.com/s/prg/3082790

ที่มา: ryt9.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 ม.ค.63
วันที่โพสต์: 8/01/2563 เวลา 10:35:21 ดูภาพสไลด์โชว์ แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการทำงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการไทย