ทำขาเทียมใหม่มอบให้แก่ผู้พิการ จำนวน 138 คน ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทำขาเทียมใหม่มอบให้แก่ผู้พิการ จำนวน 138 คน ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

มูลนิธิขาเทียม สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำขาเทียมใหม่มอบให้แก่ผู้พิการ จำนวน 138 คน ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมให้กับผู้พิการ โดยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 166

ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า โครงการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่ 166 นี้ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการออกหน่วย ทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดมูลค่า ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยได้เริ่มดำเนินการตรวจและทำขาเทียมให้คนพิการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 และทำขาเทียมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายละเอียดคนพิการ มารับบริการทำขาเทียม ดังนี้

- มีคนพิการขาขาดเข้ารับบริการ จำนวน 192 คน เป็นคนพิการที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว จำนวน 182 คน และยังไม่เคยได้รับขาเทียม จำนวน 10 คน

ในครั้งนี้ มีคนพิการที่สภาพตอขาไม่พร้อมต่อการทำขาเทียม จำนวน 52 คนซ่อมแซม ขาเทียม จำนวน 2 คน ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้บริการ มีจำนวนขาเทียมทั้งสิ้น 145 ขา แบ่งเป็น

1.ขาเทียมระดับข้อเท้า 5 ขา

2.ขาเทียมระดับใต้เข่า ประเภทสวยงาม 92 ขา ประเภทขาเกษตร 3 ขา

3.ขาเทียมระดับข้อเข่า 8 ขา

4.ขาเทียมระดับเหนือเข่า 37 ขา

- โดยมีสาเหตุของการถูกตัดขา ดังนี้ อุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 44.3 อุบัติเหตุอื่นๆ ร้อยละ 28.9 สาเหตุทางการแพทย์ ร้อยละ 18.6 และพิการแต่กำเนิด ร้อยละ 8.2

มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ขาเทียม การวิเคราะห์และแนวทางแก้ปัญหา การติดตามผลและประเมินผลการใช้ขาเทียม สำหรับนักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 33 คน

และยังได้ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนวิทยากรอบรมอาชีพการเพาะเลี้ยงเห็ด มีคนพิการเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 21 คนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนวิทยากรอบรมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ มีคนพิการเข้ารับการอบรมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ทั้งสิ้น 13 คน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ สนับสนุนวิทยากรอบรมอาชีพการตัดผมนักเรียนชาย มีคนพิการเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 10 คน

ทำขาเทียมใหม่มอบให้แก่ผู้พิการ จำนวน 138 คน ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้ มูลนิธิขาเทียมฯ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก

- สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ อำนวยการการดำเนินงานโครงการออกหน่วยฯ จังหวัดศรีสะเกษ

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับมูลนิธิฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร ขาเทียมฯ สำหรับนักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์ เพื่อดูแลคนพิการหลังได้รับ ขาเทียมพระราชทาน สำรวจข้อมูลคนพิการ พร้อมวางแผนดำเนินงานร่วมกัน / ประสานการรับ-ส่งคนพิการมารับบริการทำขาเทียม ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรฝ่ายประสานงานโครงการฯ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดโครงการ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ประกอบพิธีการ ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งบุคลากรช่วยอำนวยความสะดวก

- โรงพยาบาลศรีสะเกษ สนับสนุนเตียงตรวจ รถเข็นนั่งคนพิการ เครื่องมือแพทย์ และพิธีกรดำเนินพิธีการ

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ สนับสนุนการตรวจ ATK ให้คนพิการ อุปกรณ์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมปฏิบัติงาน

- ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ช่วยขนย้ายและติดตั้งเครื่องมือ และอยู่เวรยามที่สถานที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนรถไฟฟ้าสำรอง พร้อมช่างประจำการ ตรวจสอบและควบคุมระบบไฟฟ้า

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ให้ แก่คนพิการและญาติที่เข้าร่วมโครงการฯ

- ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนสายตรวจ ช่วยตรวจตราบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนรถรับ-ส่งคนพิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

- ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนสื่อมวลชนบันทึกภาพและเผยแพร่ข่าว การดำเนินโครงการฯ

- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ สนับสนุนถังขยะและจัดการขยะจากการปฏิบัติงาน และฉีดพ่นยุงบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน

- โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการตรวจ ATK รถรับ-ส่ง และผู้ดูแลคนพิการ

- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิฯ จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตรเทคนิคการทำเบ้าขาเทียมที่มีความกระชับพอดีกับตอขา สำหรับช่างเครื่องช่วย คนพิการ และช่างกายอุปกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ

- บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด / บริษัท ชบาบางกอก จำกัด / และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มชนิดกระป๋อง

- บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด สนับสนุนข้าวสารตราฉัตร สำหรับคนพิการและผู้ปฏิบัติงานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน และออกบูธข้าวไข่เขียวในวันพิธีเปิดและพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน

- มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนผ้าห่มและเงินค่าเดินทางคนละ 500 บาท แก่คนพิการ และช่างทำขาเทียม รวมทั้งอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการฯ

ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ทำให้การปฏิบัติงานโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 166 ของมูลนิธิขาเทียมฯ ในครั้งนี้ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/114536/?bid=1

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.พ. 67
วันที่โพสต์: 28/02/2567 เวลา 11:31:28 ดูภาพสไลด์โชว์ ทำขาเทียมใหม่มอบให้แก่ผู้พิการ จำนวน 138 คน ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย