สสส.เปิดอบรม 'Universal Design Academy' รับ 'กฎหมายสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ’ ฉบับใหม่

สสส.เปิดอบรม 'Universal Design Academy' รับ 'กฎหมายสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ’ ฉบับใหม่

"Universal Design Academy" หลักสูตรอบรมการออกแบบเพื่อทุกคนเต็มรูปแบบหลักสูตรแรก ในรูปแบบ Hybrid เสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการและผู้สูงวัย

สถิติในปี 2563 พบว่า ไทยมีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 13 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.73 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งแสดงว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แล้ว

ขณะที่จำนวนคนพิการมีแนวโน้มอาจเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งมีอยู่กว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.09 ของประชากรทั้งประเทศ การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ คนพิการและคนทุกคน จึงควรเอื้อกับชีวิต ไม่ควรถูกมองข้ามในสังคม

การเตรียมความพร้อมเรื่องออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ที่อยู่อาศัย สถานพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา ระบบขนส่งมวลชนสวนสาธารณะ ทางเดินเท้า สะพานลอย ระบบบริการและเทคโนโลยี ฯลฯ ให้รองรับการใช้ชีวิตของทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Chula UDC) และภาคีเครือข่าย จัดงาน Universal Design Academy สานพลังสร้างความเข้าใจกฎหมายเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย ผ่านหลักสูตร "Universal Design Academy" หลักสูตรอบรมการออกแบบเพื่อทุกคนเต็มรูปแบบหลักสูตรแรกในรูปแบบ Hybrid เสริมความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบรับมือสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์

สสส.เปิดอบรม 'Universal Design Academy' รับ 'กฎหมายสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ’ ฉบับใหม่

“หลักสูตรอบรม Universal Design Academy มีวัตถุประสงค์สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาอบรม ได้นำไปประยุกต์ออกแบบพื้นที่เพื่อทุกคนได้ตรงจุด จนกลายเป็นนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบจุดประกายให้ผู้ที่พบเห็นนำไปปฏิบัติตามในระยะยาว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสถาปนิก ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต้องเห็นคุณค่าความปลอดภัยในชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ โดยเริ่มจากการวางผังอาคารและพื้นที่สาธารณะโดยรอบ ที่รองรับคนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน” ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าว

รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน กล่าวว่า การออกแบบเพื่อทุกคน หรือ Universal Design เป็นการออกแบบตามหลักแนวคิดสากลที่องค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ต้องการส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิและได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยที่ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีสถานะเป็นคนพิการหรือผู้สูงอายุ ล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมประกาศเรื่องมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการฉบับใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดที่รัดกุมเข้มงวดมากขึ้น จึงเป็นโอกาสสำคัญที่หลักสูตร Universal Design Academy จะสร้างความเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน หันมาสนใจเรื่องกฎหมาย ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ และปรับพื้นที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

ผู้ที่สนใจสมัครอบรมรุ่นต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Chula.UDC หรือโทร.092-518-1301, 02-218-4354

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/recommended/detail/2788

ที่มา: bangkokbiznews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 มี.ค.64
วันที่โพสต์: 3/03/2564 เวลา 10:42:51 ดูภาพสไลด์โชว์ สสส.เปิดอบรม 'Universal Design Academy' รับ 'กฎหมายสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ’ ฉบับใหม่