ราชการแนวหน้า : การขอรับเบี้ยคนพิการ

ราชการแนวหน้า : การขอรับเบี้ยคนพิการ

1.มนุษย์เราเกิดมาโดยปกติจะมีอาการครบ 32 ประการ แต่บางครั้ง บางคนเกิดมาพร้อมกับความพิการของร่างกายก็มี บางคนมีความพิการภายหลังก็มี ทางราชการได้พยายามให้ความช่วยเหลือเรื่อยมาจนกระทั่งได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะมาตรา 20 กำหนดว่าคนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐประการหนึ่งคือ การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ

2.ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดไว้ประการหนึ่งว่า ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการหนึ่งว่าไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด

3.ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องรายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 กำหนดไว้ว่า สถานสงเคราะห์ในสังกัดกรมควบคุมโรค มี 3 แห่งคือ นิคมแพร่งขาหยั่ง จังหวัดจันทบุรี นิคมแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และสถานสงเคราะห์สถาบันราชประชาสมาสัย

4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่าคนพิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการหนึ่งคือไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

5.ปัญหาเรื่องนี้ เกิดขึ้นเพราะว่า นายก.ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนประเภทอาศัยอยู่ในชุมชน เป็นค่าอาหารวันละ 105 บาทและเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเดือนละ 1,300 บาท(หนึ่งพันสามร้อยบาท) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขโดยสำนักงานควบคุมโรคแห่งหนึ่งเป็นผู้เบิกจ่ายให้ ต่อมานายก.ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อเทศบาลแห่งนี้อีก ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประสบปัญหารายนี้ไดรับเงินสงเคราะห์และเงินค่าอาหารจากกรมควบคุมโรค เป็นการได้รับการอุปการะจากสถานสงเคราะห์ของรัฐแล้ว จึงไม่อาจขอรับสิทธิเบี้ยความพิการได้อีก

แต่จังหวัดที่เทศบาลแห่งนี้อยู่ในเขตพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสำนักงานป้องกันควบคุมโรคมิได้เป็นสถานสงเคราะห์ของรัฐตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายก.จึงมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพความพิการอีก

6.กรณีจึงเป็นประเด็นที่ต้องหาข้อยุติว่าเราจะมองกรณีนี้ในมุมกว้างหรือมุมแคบ...รออีกนิดครับ...ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปครับ...ติดตามตอนต่อไปนะครับ

ขอบคุณ... http://www.naewna.com/politic/358620

ที่มา: naewna.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ส.ค.61
วันที่โพสต์: 21/08/2561 เวลา 11:00:44 ดูภาพสไลด์โชว์ ราชการแนวหน้า : การขอรับเบี้ยคนพิการ