ภาครัฐจ้าง “คนพิการ” ทำงานตาม กม.น้อยกว่าเอกชน พม.เร่งส่งเสริมจ้างงานให้ครบในปี 2561

แสดงความคิดเห็น

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานสังกัด สธ.

พม. เผย ภาครัฐจ้างงานคนพิการน้อยกว่าเอกชน เร่งหารือผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ ส่งเสริมการจ้างงาน ด้าน สธ. เร่งจ้างคนพิการให้ได้ 2,300 คน ตามอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดภายในปี 2561

เมื่อวันที่ (19 ก.ย.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผอ.กองกองทุนและและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต (พม.) และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานสังกัด สธ. เพื่อให้คนพิการมีโอกาสในการทำงานใกล้บ้านสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย

นพ.โสภณ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ภาครัฐและเอกชนต้องจ้างงานผู้พิการในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 และนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้หน่วยงานภาครัฐจ้างงานผู้พิการให้ครบ 100% ภายในปี 2561 ซึ่งในส่วนของ สธ. มีบุคลากร เจ้าหน้าที่รวม 229,884 คน ดังนั้น จะต้องจ้างงานผู้พิการจำนวน 2,298 คน โดยแบ่งลักษณะการจ้างงานออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. ให้หน่วยงานในสังกัดจ้างงานผู้พิการเองตามมาตรา 33 ซึ่งปัจจุบันยังจ้างได้น้อยเพียง 1 - 2% เท่านั้น 2. การให้สัมปทานผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการได้เข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น เปิดร้านขายของต่าง ๆ ตามมาตรา 35 ซึ่งการจ้างงานข้อที่ 1 และ 2 นั้น สามารถเอามานับรวมกันให้ได้ตามเป้าหมาย 1% ได้ และ 3. การให้การจ้างงานผู้พิการและจ้างเหมาบริการคนพิการโดยสถานประกอบการเอกชน เพื่อให้ผู้พิการได้ไปทำงานในสถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยจะเร่งรัดให้เกิดการจ้างงานผู้พิการให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี2561

นางณฐอร กล่าวว่า ขณะนี้ภาคเอกชนมีการจ้างงานผู้พิการไปแล้วกว่า 97% ส่วนหน่วยงานภาครัฐนั้นมีการจ้างงานผู้พิการ 18% ดังนั้น ตอนนี้ พม. จึงได้ทำงานเชิงรุกด้วยการเคาะประตูบ้าน หารือกับผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ เพื่อให้ส่งเสริมการจ้างงานในหน่วยงานของตัวเองให้ได้ตามเป้าหมาย 100% ภายในปี 2561 ให้ได้

ด้าน ดร.สุปรีดา กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส. โดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม และเครือข่ายคนพิการมาตลอด และเกิดการจ้างงานจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จากนี้จะมีการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของผู้พิการให้มากกว่านี้

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9590000094291 (ขนาดไฟล์: 164)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ก.ย.59
วันที่โพสต์: 9/11/2559 เวลา 21:32:32 ดูภาพสไลด์โชว์ ภาครัฐจ้าง “คนพิการ” ทำงานตาม กม.น้อยกว่าเอกชน พม.เร่งส่งเสริมจ้างงานให้ครบในปี 2561

1 ยุธ 9/11/2559 21:32:32

เห็นดวยครับที่จะให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานไม่ใช่บอกแต่ให้เอกชนรับ ตัวเองเฉย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานสังกัด สธ. พม. เผย ภาครัฐจ้างงานคนพิการน้อยกว่าเอกชน เร่งหารือผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ ส่งเสริมการจ้างงาน ด้าน สธ. เร่งจ้างคนพิการให้ได้ 2,300 คน ตามอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดภายในปี 2561 เมื่อวันที่ (19 ก.ย.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผอ.กองกองทุนและและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต (พม.) และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานสังกัด สธ. เพื่อให้คนพิการมีโอกาสในการทำงานใกล้บ้านสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย นพ.โสภณ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ภาครัฐและเอกชนต้องจ้างงานผู้พิการในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 และนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้หน่วยงานภาครัฐจ้างงานผู้พิการให้ครบ 100% ภายในปี 2561 ซึ่งในส่วนของ สธ. มีบุคลากร เจ้าหน้าที่รวม 229,884 คน ดังนั้น จะต้องจ้างงานผู้พิการจำนวน 2,298 คน โดยแบ่งลักษณะการจ้างงานออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. ให้หน่วยงานในสังกัดจ้างงานผู้พิการเองตามมาตรา 33 ซึ่งปัจจุบันยังจ้างได้น้อยเพียง 1 - 2% เท่านั้น 2. การให้สัมปทานผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการได้เข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น เปิดร้านขายของต่าง ๆ ตามมาตรา 35 ซึ่งการจ้างงานข้อที่ 1 และ 2 นั้น สามารถเอามานับรวมกันให้ได้ตามเป้าหมาย 1% ได้ และ 3. การให้การจ้างงานผู้พิการและจ้างเหมาบริการคนพิการโดยสถานประกอบการเอกชน เพื่อให้ผู้พิการได้ไปทำงานในสถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยจะเร่งรัดให้เกิดการจ้างงานผู้พิการให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี2561 นางณฐอร กล่าวว่า ขณะนี้ภาคเอกชนมีการจ้างงานผู้พิการไปแล้วกว่า 97% ส่วนหน่วยงานภาครัฐนั้นมีการจ้างงานผู้พิการ 18% ดังนั้น ตอนนี้ พม. จึงได้ทำงานเชิงรุกด้วยการเคาะประตูบ้าน หารือกับผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ เพื่อให้ส่งเสริมการจ้างงานในหน่วยงานของตัวเองให้ได้ตามเป้าหมาย 100% ภายในปี 2561 ให้ได้ ด้าน ดร.สุปรีดา กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส. โดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม และเครือข่ายคนพิการมาตลอด และเกิดการจ้างงานจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จากนี้จะมีการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของผู้พิการให้มากกว่านี้ ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9590000094291

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...