ครม.สั่งเร่งจ้างคนพิการเพิ่มใน 290 หน่วยงานรัฐ

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนคนพิการนั่งรถเข็น

ครม. สั่งเร่งจ้างคนพิการเพิ่มใน 290 หน่วยงานรัฐ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561 เผยมีเพียง 218 หน่วย มีการจ้างงานคนพิการ 1,456 คน จากที่ต้องรับให้ได้ถึง 10,929 คน หรือประมาณ13เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด

วันที่ (27 ต.ค.) พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อให้เกิดการจ้างงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ตาม พ.ร.บ. ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ให้มีคนพิการทำงาน 1 คน หากมีเศษเกิน 50 คน ให้รับคนพิการเพิ่มอีก 1 คนอาทิหน่วยงานมี169คนให้รับคนพิการจำนวน2คน

“กฎหมายฉบับนี้เริ่มนานแล้ว แต่เมื่อสำรวจพบว่าหน่วยงานของรัฐ 290 หน่วยงาน มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเพียง 218 หน่วย มีการจ้างงานคนพิการ 1,456 คน จากที่ต้องรับให้ได้ถึง 10,929 คนหรือประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ฉะนั้น พม. จึงขอให้ครม.มีมติให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการตามกฎหมายนี้และกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2561”พล.ต.สรรเสริญกล่าว

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เสนอเสนอดังนี้

1. ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือให้สัมปทานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด ภายในปีงบประมาณ2561

2. ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป รายงานผลการปฏิบัติ หรือนำเสนอแผนการดำเนินงานทุก 1 ปี โดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พม. เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายงานว่า 1. สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ โดยในปี 2556 มีหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปจำนวน 290 หน่วยงาน ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจำนวน 218 หน่วยงาน โดยจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 จำนวน 1,080 คน ให้สัมปทานตามมาตรา 35 จำนวน 376 คน รวมเป็นจำนวน 1,456 คน จากจำนวนที่ต้องจ้างคนพิการตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดจำนวน10,929คนคิดเป็นร้อยละ13.32

2. พม. ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในหลายรูปแบบ ทั้งการมีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติและการจัดประชุมชี้แจงในทุกปี และได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ และแนวทางการจัดให้สัมปทานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยมีแนวทางในการจัดให้สัมปทานแทนการจ้างงานคนพิการได้ถึง7วิธี

ดังนั้น หน่วยงานของรัฐที่มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป และต้องจ้างงานคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมายจึงสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปวางแผนดำเนินการตามกฎหมายภายในปีงบประมาณ 2561 ได้

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000120067 (ขนาดไฟล์: 169)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการ 27 ต.ค.58
วันที่โพสต์: 28/10/2558 เวลา 11:31:41 ดูภาพสไลด์โชว์ ครม.สั่งเร่งจ้างคนพิการเพิ่มใน 290 หน่วยงานรัฐ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นักเรียนคนพิการนั่งรถเข็น ครม. สั่งเร่งจ้างคนพิการเพิ่มใน 290 หน่วยงานรัฐ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561 เผยมีเพียง 218 หน่วย มีการจ้างงานคนพิการ 1,456 คน จากที่ต้องรับให้ได้ถึง 10,929 คน หรือประมาณ13เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด วันที่ (27 ต.ค.) พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อให้เกิดการจ้างงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ตาม พ.ร.บ. ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ให้มีคนพิการทำงาน 1 คน หากมีเศษเกิน 50 คน ให้รับคนพิการเพิ่มอีก 1 คนอาทิหน่วยงานมี169คนให้รับคนพิการจำนวน2คน “กฎหมายฉบับนี้เริ่มนานแล้ว แต่เมื่อสำรวจพบว่าหน่วยงานของรัฐ 290 หน่วยงาน มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเพียง 218 หน่วย มีการจ้างงานคนพิการ 1,456 คน จากที่ต้องรับให้ได้ถึง 10,929 คนหรือประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ฉะนั้น พม. จึงขอให้ครม.มีมติให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการตามกฎหมายนี้และกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2561”พล.ต.สรรเสริญกล่าว ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เสนอเสนอดังนี้ 1. ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือให้สัมปทานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด ภายในปีงบประมาณ2561 2. ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป รายงานผลการปฏิบัติ หรือนำเสนอแผนการดำเนินงานทุก 1 ปี โดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พม. เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป สาระสำคัญของเรื่อง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายงานว่า 1. สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ โดยในปี 2556 มีหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปจำนวน 290 หน่วยงาน ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจำนวน 218 หน่วยงาน โดยจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 จำนวน 1,080 คน ให้สัมปทานตามมาตรา 35 จำนวน 376 คน รวมเป็นจำนวน 1,456 คน จากจำนวนที่ต้องจ้างคนพิการตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดจำนวน10,929คนคิดเป็นร้อยละ13.32 2. พม. ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในหลายรูปแบบ ทั้งการมีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติและการจัดประชุมชี้แจงในทุกปี และได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ และแนวทางการจัดให้สัมปทานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยมีแนวทางในการจัดให้สัมปทานแทนการจ้างงานคนพิการได้ถึง7วิธี ดังนั้น หน่วยงานของรัฐที่มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป และต้องจ้างงานคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมายจึงสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปวางแผนดำเนินการตามกฎหมายภายในปีงบประมาณ 2561 ได้ ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000120067

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...