พัฒนากฎหมายไทย

krisdika.go.th เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน ศึกษา รวบรวมข้อมูลให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายต่างประเทศ วิจัยกฎหมายที่เกี่ยวกับไทยและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นำเสนอ ประวัติความเป็นมา ภาระหน้าที่ ผู้บริหาร คณะกรรมการกฤษฎีกา จรรยาข้าราชการ กฎหมายสำหรับคนพิการ รวบรวมกฎหมายสำหรับคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย กฎหมายสำหรับคนพิการทางการมองเห็น งานพัฒนาระบบบริหาร ยังรวบรวมแผนปฏิบัติราชการ กฤษฎีกาใสสะอาด มาตรการและแนวทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม...(ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๔ ก.พ.๕๖)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๔ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 6/02/2556 เวลา 23:35:25