กรมการจัดหางาน เปิดช่องทางแจ้งให้-รับสิทธิคนพิการ ม.35 ปี 67 ผ่านระบบ e – Service ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธ.ค. 66 ตลอด 24 ชม.

กรมการจัดหางาน เปิดช่องทางแจ้งให้-รับสิทธิคนพิการ ม.35 ปี 67 ผ่านระบบ e – Service ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธ.ค. 66 ตลอด 24 ชม.

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานทำหน้าให้บริการรับเรื่องการยื่นให้สิทธิจากนายจ้าง/สถานประกอบการ และการขอรับสิทธิของคนพิการ ตามมาตรา 35 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ จุดให้บริการสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศในวันเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ e-service.doe.go.th ตลอด 24 ชม. ซึ่งการยื่นสิทธิผ่านระบบ e – Service จะช่วยให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้พิการ สามารถแจ้งการให้และรับสิทธิได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการ และยังป้องกันปัญหาการขอรับสิทธิซ้ำซ้อน ด้วยระบบการจับคู่ (matching)

โดยขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 เปลี่ยนไปให้สิทธิแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อช่วยให้ผู้พิการในพื้นที่ห่างไกลได้ทำงานใกล้บ้าน มีอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีได้รับการยอมรับและยกย่องจากสังคม โดยในปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 65 – ส.ค. 66) ที่ผ่านมา มีผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 15,651 ราย แบ่งเป็นผู้พิการรับสิทธิ 11,333 ราย ผู้ดูแลฯรับสิทธิแทน 4,318 ราย จากนายจ้างภาครัฐและเอกชน 2,175 แห่ง ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 1,873,737,720 บาทต่อปี

กรมการจัดหางาน เปิดช่องทางแจ้งให้-รับสิทธิคนพิการ ม.35 ปี 67 ผ่านระบบ e – Service ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธ.ค. 66 ตลอด 24 ชม.

นายสมชาย กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับผู้พิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงาน ในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ 100 คน ต่อผู้พิการ 1 คน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งหากนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการ หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถเลือกให้สิทธิตามมาตรา 35 แทนได้ โดยมูลค่าของสัญญาต้องไม่น้อยว่า 119,720 บาทต่อปี แบ่งเป็น 7 ประเภทสิทธิ ได้แก่

1. การให้สัมปทาน

2. จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ

3. จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ จ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ

4. ฝึกงาน

5. จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

6. ล่ามภาษามือ

7. การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

ซึ่งเปิดรับแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของแต่ละปี

ทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการให้สิทธิ และผู้พิการที่ต้องการขอรับสิทธิตามมาตรา 35 สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ e-Services กรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694

ขอบคุณ... https://www.thailandplus.tv/archives/756917

ที่มา: thailandplus.tv/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 พ.ย.66
วันที่โพสต์: 3/11/2566 เวลา 14:35:27 ดูภาพสไลด์โชว์ กรมการจัดหางาน เปิดช่องทางแจ้งให้-รับสิทธิคนพิการ ม.35 ปี 67 ผ่านระบบ e – Service ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธ.ค. 66 ตลอด 24 ชม.