มูลนิธิซิตี้ จับมือ UNDP จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ถึงศักยภาพคนพิการ ชวนภาคเอกชนร่วมเปิดประตูสู่โอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียม

มูลนิธิซิตี้ จับมือ UNDP จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ถึงศักยภาพคนพิการ ชวนภาคเอกชนร่วมเปิดประตูสู่โอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียม

มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) ผนึกโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สนับสนุนกิจกรรม "Disability Awareness and Work Inclusion Workshop & Focus Group" ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กิจกรรมที่สร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงความสามารถของคนพิการ พร้อมผลักดันให้เกิดการจ้างงานที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรและภาคเอกชนในการรับกลุ่มคนพิการเข้าทำงานผ่านกิจกรรมการอบรม และเวิร์กชอปการออกแบบงานที่เหมาะสม ตลอดจนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบัณฑิตพิการและฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล โดยมีตัวแทนจากบริษัทและหน่วยงานเอกชนทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมสร้างแนวทางการจ้างงานแก่คนพิการที่สัมฤทธิ์ผล

จากข้อมูลรายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ระบุว่า ประเทศไทยมีจำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการราว 2.18 ล้านคน เพียงร้อยละ 36.5 ที่ได้รับการจ้างงานหรือสามารถหารายได้ด้วยตัวเอง มีเพียงประมาณร้อยละ 4 ของคนพิการที่มีงานทำเป็นพนักงานของภาคเอกชน ในขณะที่รายงานดังกล่าวพบว่ามีคนพิการอีกจำนวนไม่น้อยมีทักษะในด้านวิชาชีพและสามารถเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญให้แก่องค์กรได้ แต่ด้วยการตระหนักถึงความสามารถและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรเพื่อสนับสนุนคนพิการเข้าทำงานยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จึงทำให้การจ้างงานในบริบทสังคมไทยเป็นเรื่องที่ท้าทาย แม้ปัจจุบันจะมีพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรา 33 และ 35 ที่ระบุให้องค์กรภาครัฐและเอกชนจ้างงานในอัตราสัดส่วน 1 ต่อ 100 รวมไปถึงมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้รับคนพิการเข้าทำงานโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วก็ตาม

จากประเด็นความท้าทายดังกล่าว "มูลนิธิซิตี้" (Citi Foundation) ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมของกลุ่มเปราะบางรวมถึงบุคคลชายขอบในสังคมไทย ได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สนับสนุนมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในการจัดงาน "Disability Awareness and Work Inclusion Workshop & Focus Group" กิจกรรมอบรมสำหรับตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรเอกชน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงศักยภาพของ คนพิการ พร้อมผลักดันให้เกิดความต้องการจ้างงานมากยิ่งขึ้น โดยงานดังกล่าวได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำ 34 แห่ง ทั่วประเทศไทย เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ไปปรับใช้กับการรับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวเข้าทำงานในอนาคต

นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า "หนึ่งในพันธกิจของมูลนิธิซิตี้คือการให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียม ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบางในสังคมไทยรวมไปถึงกลุ่มคนพิการ กิจกรรมนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่พวกเขาอีกครั้ง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ We Are Able ซึ่งมูลนิธิซิตี้ได้ร่วมมือกับ UNDP มอบเงินสนับสนุนจำนวน 160,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณราว 5.6 ล้านบาท ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคธุรกิจเกี่ยวกับศักยภาพของคนพิการและอบรมเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการที่ประสบความสำเร็จ และการอบรมทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมในการหางานและประกอบอาชีพ เช่น ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอบรมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคม รวมถึงการอบรมทักษะด้านการเงินโดยบุคลากรจากธนาคารซิตี้แบงก์ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างยั่งยืน"

ขอบคุณ... https://www.ryt9.com/s/prg/3439092

ที่มา: ryt9.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.ค.66
วันที่โพสต์: 24/07/2566 เวลา 09:53:42 ดูภาพสไลด์โชว์ มูลนิธิซิตี้ จับมือ UNDP จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ถึงศักยภาพคนพิการ ชวนภาคเอกชนร่วมเปิดประตูสู่โอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียม