ผู้ประกอบการใหม่กับการเริ่มต้นธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น

นักธุรกิจจับมือร่วมกัน

จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถเรียกว่า "กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ขนาดย่อม" ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันกิจการ SMEs มีอัตราการจ้างแรงงานสูงถึง 80-90% ของจำนวนแรงงานทั้งประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีส่วนร่วมในการหาแนวทาง ตลอดจนนโยบายและแผนผลักดัน ให้กลุ่ม SMEs เหล่านี้ มีส่วนร่วมในการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ SMEs ขนาดย่อม ซึ่งต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

สำหรับ ผู้ประกอบการใหม่รายใดที่กำลังตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจ เพื่อเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง ควรลองศึกษา ทบทวน และแสวงหาโอกาสความเป็นไปได้มากน้อยทางธุรกิจ เพื่อที่กิจการของตนจะสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นในอนาคต โดยมีข้อแนะนำ 4 แนวทาง ดังนี้ 1.วางแผนแนวคิดทางธุรกิจ เช่น ความเหมาะสม/คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่จะนำเสนอต่อตลาด, ความสามารถในการแข่งขันกับตลาด, จุดแข็ง/จุดอ่อนของสินค้าหรือบริการ, ระดับราคาของสินค้าหรือบริการเมื่อเทียบกับคู่แข่ง, ทำเลที่ตั้ง, วิธีการนำเสนอสินค้าหรือบริการ (ขายเอง/ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย/ขายผ่านอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น 2.คำนึง ถึงเรื่องการตลาด เช่น ประเภท/จำนวนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, การตอบสนองของลูกค้าด้านการนำเสนอ/ราคา/ปริมาณของสินค้าหรือบริการ, วิธีการ/งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์, วิธีการหาลูกค้าได้ล่วงหน้า เพื่อช่วยวางแผนการผลิตหรือเตรียมเงินทุนหมุนเวียน 3.คำนึงถึงเรื่อง การผลิต หรือขั้นตอนการให้บริการ เช่น ที่มา/ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ, การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตหรือการให้บริการ, วิธีแก้ไขปัญหาของความเสียหายระหว่างการผลิต, วิธีรองรับความไม่พอใจของลูกค้าในสินค้าหรือบริการ เป็นต้น4.คำนึงถึงเรื่องแหล่งเงินทุน เช่น แหล่งที่มา/จำนวนของเงินทุน, หากเป็นเงินทุนจากการกู้ยืมควรคำนึงถึงระยะเวลา/อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระ เงินกู้, ระยะเวลาในการคืนทุนของธุรกิจ, ความเสี่ยงที่จะทำให้ธุรกิจประสบปัญหา, วิธีแก้ไขหรือป้องกันเมื่อธุรกิจประสบปัญหา เป็นต้น จะเห็นว่า 4 แนวทางที่นำเสนอนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดที่ผู้ประกอบการใหม่ควรพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ ก่อนการเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงธุรกิจให้มีชีวิตชีวา นั่นคือ "เงินทุน" ซึ่งสิ่งที่เป็นใบเบิกทางที่สำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนคือ "แผนธุรกิจ" โดยกล่าวไว้ในฉบับที่แล้วนั่นเอง

ขอบคุณ ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1374208236

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ค.56

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 20/07/2556 เวลา 03:29:44 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้ประกอบการใหม่กับการเริ่มต้นธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นักธุรกิจจับมือร่วมกัน จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถเรียกว่า "กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ขนาดย่อม" ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันกิจการ SMEs มีอัตราการจ้างแรงงานสูงถึง 80-90% ของจำนวนแรงงานทั้งประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีส่วนร่วมในการหาแนวทาง ตลอดจนนโยบายและแผนผลักดัน ให้กลุ่ม SMEs เหล่านี้ มีส่วนร่วมในการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ SMEs ขนาดย่อม ซึ่งต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สำหรับ ผู้ประกอบการใหม่รายใดที่กำลังตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจ เพื่อเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง ควรลองศึกษา ทบทวน และแสวงหาโอกาสความเป็นไปได้มากน้อยทางธุรกิจ เพื่อที่กิจการของตนจะสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นในอนาคต โดยมีข้อแนะนำ 4 แนวทาง ดังนี้ 1.วางแผนแนวคิดทางธุรกิจ เช่น ความเหมาะสม/คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่จะนำเสนอต่อตลาด, ความสามารถในการแข่งขันกับตลาด, จุดแข็ง/จุดอ่อนของสินค้าหรือบริการ, ระดับราคาของสินค้าหรือบริการเมื่อเทียบกับคู่แข่ง, ทำเลที่ตั้ง, วิธีการนำเสนอสินค้าหรือบริการ (ขายเอง/ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย/ขายผ่านอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น 2.คำนึง ถึงเรื่องการตลาด เช่น ประเภท/จำนวนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, การตอบสนองของลูกค้าด้านการนำเสนอ/ราคา/ปริมาณของสินค้าหรือบริการ, วิธีการ/งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์, วิธีการหาลูกค้าได้ล่วงหน้า เพื่อช่วยวางแผนการผลิตหรือเตรียมเงินทุนหมุนเวียน 3.คำนึงถึงเรื่อง การผลิต หรือขั้นตอนการให้บริการ เช่น ที่มา/ราคาของวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ, การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตหรือการให้บริการ, วิธีแก้ไขปัญหาของความเสียหายระหว่างการผลิต, วิธีรองรับความไม่พอใจของลูกค้าในสินค้าหรือบริการ เป็นต้น4.คำนึงถึงเรื่องแหล่งเงินทุน เช่น แหล่งที่มา/จำนวนของเงินทุน, หากเป็นเงินทุนจากการกู้ยืมควรคำนึงถึงระยะเวลา/อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระ เงินกู้, ระยะเวลาในการคืนทุนของธุรกิจ, ความเสี่ยงที่จะทำให้ธุรกิจประสบปัญหา, วิธีแก้ไขหรือป้องกันเมื่อธุรกิจประสบปัญหา เป็นต้น จะเห็นว่า 4 แนวทางที่นำเสนอนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดที่ผู้ประกอบการใหม่ควรพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ ก่อนการเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงธุรกิจให้มีชีวิตชีวา นั่นคือ "เงินทุน" ซึ่งสิ่งที่เป็นใบเบิกทางที่สำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนคือ "แผนธุรกิจ" โดยกล่าวไว้ในฉบับที่แล้วนั่นเอง ขอบคุณ ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1374208236 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...