"แม่ฮ่องสอน" หนุนงบสร้างอาชีพคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รวมภาพ กิจกรรมโครงการ”สร้างอาชีพคนพิการเปิดโอกาสสู่สังคม” จัดการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมให้กับคนพิการแต่ละประเภท

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2556 ที่อาคารส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพสำหรับผู้พิการ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นางสุพิศ นาควิบูรณ์ ประธานชมรมแสงตะวัน พร้อมด้วยครอบครัวผู้พิการและผู้พิการ 40 คน ได้เข้าร่วมโครงการ”สร้างอาชีพคนพิการเปิดโอกาสสู่สังคม” ซึ่งชมรมแสงตะวัน เป็นองค์กรคนพิการ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ และ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมุ่งหวังที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองไม่เป็นภาระครอบครัวและสังคม พร้อมทั้งเป็นการสร้างอาชีพให้ผู้ปกครองครอบครัวผู้พิการที่ไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ เนื่องจากต้องดูแลคนพิการ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมอาชีพให้ครอบครัวผู้พิการที่ว่างเว้นจากการทำอาชีพหลักที่มีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่เพียงพอ

สำหรับอาชีพที่ส่งเสริมให้กับคนพิการ เน้น จัดการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมให้กับคนพิการแต่ละประเภทความพิการตามความเหมาะสมในท้องถิ่นของตน เพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้กับครอบครัวคนพิการให้มีรายได้บำรุงเลี้ยงครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้เท่าเทียมกับคนปกติ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพื่อเผยแพร่ศักยภาพประสบการณ์ให้กับสังคมและชุมชนให้มีทัศนะคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ เพื่อการส่งเสริมให้คนพิการมีการรวมกลุ่มฝึกอาชีพ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสถานที่ทำงานเป็นของตนเอง สำหรับอาชีพที่ดำเนินการให้กับผู้พิการและครอบครัวผู้พิการ ประกอบไปด้วย การอบรมนวดขั้นพื้นฐาน การร้อยลูกปัด และ การทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง

ด้าน นางวราภรณ์ ขันเขียว ผู้อำนวยการศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับวันที่ 4 พ.ศ. 2555-2559 ได้เน้นให้เกิดการสร้างสังคมบูรณาการ เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม คนพิการสามารถเข้าถึงและไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแล ดังนั้นการเปิดอบรมสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนพิการและผู้ดูแลได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและลดปัญหาสังคม สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี นั้นเอง

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/thailand/185798 (ขนาดไฟล์: 167)

เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.พ.56

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 21/02/2556 เวลา 03:46:49 ดูภาพสไลด์โชว์ "แม่ฮ่องสอน" หนุนงบสร้างอาชีพคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รวมภาพ กิจกรรมโครงการ”สร้างอาชีพคนพิการเปิดโอกาสสู่สังคม” จัดการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมให้กับคนพิการแต่ละประเภทเมื่อวันที่ 20 ก.พ.2556 ที่อาคารส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพสำหรับผู้พิการ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นางสุพิศ นาควิบูรณ์ ประธานชมรมแสงตะวัน พร้อมด้วยครอบครัวผู้พิการและผู้พิการ 40 คน ได้เข้าร่วมโครงการ”สร้างอาชีพคนพิการเปิดโอกาสสู่สังคม” ซึ่งชมรมแสงตะวัน เป็นองค์กรคนพิการ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ และ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมุ่งหวังที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองไม่เป็นภาระครอบครัวและสังคม พร้อมทั้งเป็นการสร้างอาชีพให้ผู้ปกครองครอบครัวผู้พิการที่ไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ เนื่องจากต้องดูแลคนพิการ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมอาชีพให้ครอบครัวผู้พิการที่ว่างเว้นจากการทำอาชีพหลักที่มีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่เพียงพอ สำหรับอาชีพที่ส่งเสริมให้กับคนพิการ เน้น จัดการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมให้กับคนพิการแต่ละประเภทความพิการตามความเหมาะสมในท้องถิ่นของตน เพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้กับครอบครัวคนพิการให้มีรายได้บำรุงเลี้ยงครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้เท่าเทียมกับคนปกติ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพื่อเผยแพร่ศักยภาพประสบการณ์ให้กับสังคมและชุมชนให้มีทัศนะคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ เพื่อการส่งเสริมให้คนพิการมีการรวมกลุ่มฝึกอาชีพ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสถานที่ทำงานเป็นของตนเอง สำหรับอาชีพที่ดำเนินการให้กับผู้พิการและครอบครัวผู้พิการ ประกอบไปด้วย การอบรมนวดขั้นพื้นฐาน การร้อยลูกปัด และ การทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ด้าน นางวราภรณ์ ขันเขียว ผู้อำนวยการศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับวันที่ 4 พ.ศ. 2555-2559 ได้เน้นให้เกิดการสร้างสังคมบูรณาการ เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม คนพิการสามารถเข้าถึงและไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแล ดังนั้นการเปิดอบรมสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนพิการและผู้ดูแลได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและลดปัญหาสังคม สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี นั้นเอง ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/thailand/185798 เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.พ.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...