มก.กำแพงแสน จัดค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพ ให้แก่เด็กพิการ-ด้อยโอกาส

แสดงความคิดเห็น

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และ ดร. พะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส และแถลงข่าว "ค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพให้แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส" เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจอาชีพทางด้านการเกษตร แต่ขาดโอกาส โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมโดยให้ความรู้ ๔ ด้าน คือ ด้านการเกษตร ด้านกีฬา ด้านภาษา และด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงเวิร์คช็อป อาทิ สืบสานตำนานมวยไทยผจญภัยในเกษตรฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัยชาวนา การผลิตไก่อินทรีย์ การเพาะเห็ด การผลิตไหมอีรี การเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน การทำสวนผลไม้เขตร้อน การผลิตปลานิลแปลงเพศ และการจัดการผลิตผลทางการเกษตรแบบไร้ของเสีย เพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบเป็นอาชีพต่างๆ โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้เป็นอีกก้าวของการส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสโดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประกอบเป็นอาชีพในอนาคต โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพ ให้แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อสานต่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระยะ๕ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)ของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้มีโอกาสทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เพราะเราจะเน้นให้น้องๆได้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การได้ลงมือปฏิบัติหรือทำการทดลองจริง รวมทั้งยังปลูกฝังให้น้องๆ ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพ จะเป็นค่ายต้นแบบของการเปิดโอกาสการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะวิชาชีพ แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มีศักยภาพพึ่งพาตนเอง มีเจตคติที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้มีความสนใจด้านการเกษตรและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพต่อไป ผ่านการจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้เยาวชนได้มีโอกาสในการต่อยอดความรู้ต่อไป โดยกำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๑๒ คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๔๘ โรงเรียน (นักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนละ ๔ คน จำนวน ๑๙๒ คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน ๒๐ คน) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ -๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๙๔ คน ประกอบด้วยโรงเรียนเฉพาะความพิการ ๔๓ โรงเรียน ได้แก่ นักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ๒๐ โรงเรียน บกพร่องทางสติปัญญา ๑๙ โรงเรียน บกพร่องทางสายตา ๒ โรงเรียน บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว และครูพี่เลี้ยง ๔๙ คน (มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๙ ก.ย.๕๕)

ที่มา: มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๙ ก.ย.๕๕
วันที่โพสต์: 1/10/2555 เวลา 01:13:54 ดูภาพสไลด์โชว์ มก.กำแพงแสน จัดค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพ ให้แก่เด็กพิการ-ด้อยโอกาส

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และ ดร. พะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส และแถลงข่าว "ค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพให้แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส" เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจอาชีพทางด้านการเกษตร แต่ขาดโอกาส โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมโดยให้ความรู้ ๔ ด้าน คือ ด้านการเกษตร ด้านกีฬา ด้านภาษา และด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงเวิร์คช็อป อาทิ สืบสานตำนานมวยไทยผจญภัยในเกษตรฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัยชาวนา การผลิตไก่อินทรีย์ การเพาะเห็ด การผลิตไหมอีรี การเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน การทำสวนผลไม้เขตร้อน การผลิตปลานิลแปลงเพศ และการจัดการผลิตผลทางการเกษตรแบบไร้ของเสีย เพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบเป็นอาชีพต่างๆ โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้เป็นอีกก้าวของการส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสโดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประกอบเป็นอาชีพในอนาคต โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพ ให้แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อสานต่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระยะ๕ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)ของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้มีโอกาสทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เพราะเราจะเน้นให้น้องๆได้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การได้ลงมือปฏิบัติหรือทำการทดลองจริง รวมทั้งยังปลูกฝังให้น้องๆ ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพ จะเป็นค่ายต้นแบบของการเปิดโอกาสการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะวิชาชีพ แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มีศักยภาพพึ่งพาตนเอง มีเจตคติที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้มีความสนใจด้านการเกษตรและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพต่อไป ผ่านการจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้เยาวชนได้มีโอกาสในการต่อยอดความรู้ต่อไป โดยกำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๑๒ คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๔๘ โรงเรียน (นักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนละ ๔ คน จำนวน ๑๙๒ คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน ๒๐ คน) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ -๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๙๔ คน ประกอบด้วยโรงเรียนเฉพาะความพิการ ๔๓ โรงเรียน ได้แก่ นักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ๒๐ โรงเรียน บกพร่องทางสติปัญญา ๑๙ โรงเรียน บกพร่องทางสายตา ๒ โรงเรียน บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว และครูพี่เลี้ยง ๔๙ คน (มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๙

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...