จิตอาสาเกาะกูดเยี่ยมบ้านและมอบเงินแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้

จิตอาสาเกาะกูดเยี่ยมบ้านและมอบเงินแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ หนึ่งในกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ

จิตอาสาเกาะกูดเยี่ยมบ้านและมอบเงินแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ หนึ่งในกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ

นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด พร้อมคณะผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนจิตอาสา อำเภอเกาะกูด และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เยี่ยมบ้านและมอบเงินแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 11 รายๆ ละ 2,000 บาท ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อำเภอเกาะกูด และตามนโยบายคนตราดไม่ทอดทิ้งกันของจังหวัดตราด

สำหรับการเดินทางเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากไร้ และผู้พิการของประชาชนจิตอาสาอำเภอเกาะกูดครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบนำสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะได้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ขอบคุณ... https://goo.gl/6ACLw4

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ม.ค.61
วันที่โพสต์: 26/01/2561 เวลา 10:32:37 ดูภาพสไลด์โชว์ จิตอาสาเกาะกูดเยี่ยมบ้านและมอบเงินแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้