อธิบดี พก. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 สาขาบริการภาครัฐ "ดีเด่น"

อธิบดี พก. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ (public sector excellence award) ประจำปี 2560 สาขาบริการภาครัฐ "ดีเด่น" ในผลงาน “เกาะเกร็ดโมเดล : ชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน” พร้อมยกเป็นต้นแบบชุมชนที่คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึง

อธิบดี พก. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ (public sector excellence award) ประจำปี 2560

วันที่ (11 ก.ย. 60) เวลา 13.00 น. ที่ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม" ในผลงาน “เกาะเกร็ดโมเดล : ชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน” ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ (public sector excellence award) ประจำปี 2560 สาขาบริการภาครัฐ "ดีเด่น" โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายสมชาย กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2557 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรคนพิการ และชุมชนเกาะเกร็ด จัดทำโครงการ "ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี" ที่ดำเนินการเพื่อทุกคนในสังคมโดยเฉพาะคนพิการให้ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน และเกิดความคล่องตัวในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปในสังคม โดยใช้พื้นที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอารยสถาปัตย์ หรือชุมชนที่ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน สามารถเดินทางท่องเที่ยวและใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่น ปรับปรุงป้ายรถเมล์ ทางเชื่อมระหว่างป้ายรถเมล์ ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ ป้ายสัญลักษณ์ ท่าเรือ ทางลาดลงเรือ และเรือต้นแบบที่เอื้อต่อคนพิการ เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบชุมชนที่คนพิการและทุกคนในสังคม สามารถดำรงชีวิตและเดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย รวมทั้ง เป็นตัวอย่างที่สามารถนำไปขยายผลยังชุมชนต่างๆ ของประเทศไทยและในประชาคมอาเซียน

อธิบดี พก. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ (public sector excellence award) ประจำปี 2560

นายสมชาย กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ได้มีการติดตามและลงพื้นที่ประเมินผลงาน “เกาะเกร็ดโมเดล : ชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน” เพื่อเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ (public sector excellence award) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานของรัฐทั้งปวง เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานของรัฐใน 3 สาขา ได้แก่ 1 สาขาบริการภาครัฐ 2 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ 3 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ พก. ได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ "ดีเด่น" ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ดังนั้น หน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการทำงานในการยกระดับคุณภาพ การให้บริการที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

“รางวัลเลิศรัฐ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานและความเท่าเทียมของสังคม ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ศาสนสถาน และพื้นที่สาธารณะ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในรูปแบบประชารัฐพร้อมให้บริการผู้พิการ รวมถึงผู้สูงอายุ และประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ และจะครบทั้ง 77 จังหวัด ในปี 2561 เพื่อร่วมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันต่อไป” นายสมชาย กล่าวในตอนท้าย

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/30369 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 12/09/2560 เวลา 10:32:22 ดูภาพสไลด์โชว์ อธิบดี พก. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 สาขาบริการภาครัฐ "ดีเด่น"