"บิ๊กอู๋" มอบโล่คนพิการต้นแบบ "น้องน้ำหวาน"

พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ

“บิ๊กอู๋” มอบโล่คนพิการต้นแบบ “น้องน้ำหวาน” หลังคว้าตำแหน่ง “มิสเดฟเวิลด์” สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีระดับโลก

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ ภายใต้โครงการ “เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” ให้แก่ น.ส.ชุติมา เนตรสุริวงศ์ คนพิการต้นแบบที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในการประกวด Miss & Mister Deaf World 2017 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก และได้รับรางวัล Miss Deaf World 2017 ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินระดับโลก โดยมีคณะผู้บริหาร พม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงเท่าเทียมของสังคม ทั้งนี้ พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินโครงการ "เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม" เพื่อให้คนพิการได้เกิดการเข้าถึงทั้งด้านข้อมูล บริการ และสวัสดิการตามสิทธิที่พึงได้รับ รวมทั้งรณรงค์การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ มาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญต่อการดูแลและพัฒนาคนทุก กลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเงินสนับสนุนบุคคลต้นแบบให้แก่ น.ส.ชุติมา เนตรสุริวงศ์ หรือน้องน้ำหวาน อายุ 22 ปี ที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ปัจจุบันศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีความสามารถและทักษะในงานศิลปะประดิษฐ์ อาทิ การแกะสลักผักผลไม้ การร้อยมาลัย และจัดดอกไม้

“สำหรับน้องน้ำหวาน ถือว่าเป็นคนพิการต้นแบบ ที่มีการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาสังคม นำความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ "เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม" ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้คนพิการ ครอบครัว และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกต่อคนพิการ ทำให้สังคมได้ประจักษ์ว่าคนพิการไทย เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความเท่าเทียมกับทุกคน” รมว. พม.กล่าว

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/politics/597529

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 12/09/2560 เวลา 10:30:08 ดูภาพสไลด์โชว์ "บิ๊กอู๋" มอบโล่คนพิการต้นแบบ "น้องน้ำหวาน"