สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงผู้พิการ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

คณะจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 ส.ค.60 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สถาบันสิริกิติ์ กองศิลปาชีพ สำนักพระราชวัง ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ชื่อเดิมว่า สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้พิการ พร้อมทั้งพระราชทานตุ๊กตาเพื่อก่อให้เกิดความอบอุ่นใจและสุขใจ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาในการพระราชทานเลี้ยงอาหารดังกล่าว รวมทั้งร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูปรับสภาพและพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจแก่ผู้พิการชายและหญิงทุกประเภท ที่ยากจนและด้อยโอกาสขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือถูกทอดทิ้งอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และบางส่วนสามารถกลับคืนสู่สังคมและพึ่งตนเองได้ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระมหากรุณาอย่างต่อเนื่อง ในการทรงรับซื้อผลงานผลิตภัณฑ์จากย่านลิเพาของผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้ด้วยตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/royalnews/594002

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 29/08/2560 เวลา 13:30:18 ดูภาพสไลด์โชว์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงผู้พิการ