สมาคมธนาคารไทย , ชมรม CSR และไมโครซอฟท์ ร่วมมือเพิ่มศักยภาพคนพิการภายใต้สภากาชาดไทย

โครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมส่งมอบคอมพิวเตอร์ 550 ชุด และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานมูลค่ากว่า 27 ล้านบาท ให้กับสภากาชาดไทย

สมาคมธนาคารไทย เดินหน้า โครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมผสานเครือข่ายการทำงานร่วมกับ ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มศักยภาพแรงงานคนพิการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 76 แห่ง และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 แห่งทั่วประเทศ พร้อมส่งมอบคอมพิวเตอร์ 550 ชุด และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานมูลค่ากว่า 27 ล้านบาท ให้กับสภากาชาดไทย

โครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า “ในปี 2560 ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยทั้ง 14 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้การขับเคลื่อนของสมาคมธนาคารไทยเพื่อทำการจ้างเหมาบริการการจ้างงานคนพิการ รวม 902 คนให้ทำงานกับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมที่สำคัญของประเทศที่มีเครือข่ายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยในปีแรกของโครงการนี้ สภากาชาดไทยสามารถรับคนพิการเข้าไปช่วยทำงานในสำนักงานเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอได้รวม 668 อัตรา และพบว่าคนพิการจำนวนมากมีศักยภาพการสูง แต่ขาดแคลนอุปกรณ์การทำงานโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ สมาคมธนาคารไทยจึงร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากธนาคารสมาชิกที่มีกำหนดระยะเวลาต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริจาคให้กับสภากาชาดไทยสำหรับให้คนพิการได้ใช้ทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารสมาชิก และยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2552 และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคซอฟต์แวร์เป็นการเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ ความสามารถ และศักยภาพของคนพิการให้มีประสิทธิภาพการทำงานและโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า “ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ได้รับมอบหมายจากสมาคมธนาคารไทยในการสานต่อโครงการฯ และได้ขอความร่วมมือตลอดจนประสานการทำงานภายในสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย เพื่อรวบรวมและรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากธนาคารสมาชิกฯ ที่มีโครงการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่แทนรุ่นเก่าให้กับพนักงานในช่วงปลายปี 2559 – 2560 รวมถึงรับบริจาคเครื่องใหม่ตามความประสงค์ของธนาคารผู้บริจาค โดยมีธนาคารสมาชิก 5 แห่งที่มีแผนเปลี่ยนคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ให้การสนับสนุนโครงการรวม 550 ชุด ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) รวมถึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเพิ่มเติมจากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2552 และได้รับความร่วมมือเป็นพิเศษจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มอบซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการทำงาน เพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทยสำหรับส่งมอบยังแรงงานคนพิการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 76 แห่ง และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 แห่งทั่วประเทศ ได้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูลด้านต่างๆ งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสารการประชุม เอกสารการเงิน บันทึกการทำบัญชี และพัฒนาศักยภาพให้กับคนพิการผ่านการเรียนรู้แบบดิจิตอล

โครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการล่าสุด ณ มิถุนายน 2560 ระบุว่ามีจำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,802,375 คน (ร้อยละ 2.72 ของประชากรทั้งประเทศ) ในจำนวนนี้มีคนพิการอยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15-60 ปี) 802,058 คน โดยได้ทำงานแล้วเพียง 227,924 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.4) จึงมีแรงงานคนพิการอีกเป็นจำนวนมากที่มีความพร้อมรอเข้าสู่การจ้างงาน

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ”ไมโครซอฟท์ เชื่อว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้มีศักยภาพ และเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการผลักดันศักยภาพนั้น เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ้างงานผู้พิการให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มอบซอฟต์แวร์ วินโดส์ 10 ออฟฟิศ 365 และออฟฟิศ 2016 มูลค่ากว่า 27 ล้านบาท ซึ่งการบริจาคครั้งนี้ถือว่ามีมูลค่ามากที่สุดตั้งแต่เราเคยบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานของเหล่ากาชาดทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมทางเทคโนโลยีผ่านโครงการไมโครซอฟท์ ฟิแลนทรอฟีส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในองค์กรของเรา เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้คนไทยและองค์กรไทยบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน”

ขอบคุณ... https://www.beartai.com/news/it-thai-news/187174

ที่มา: beartai.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 16/08/2560 เวลา 10:26:42 ดูภาพสไลด์โชว์ สมาคมธนาคารไทย , ชมรม CSR และไมโครซอฟท์ ร่วมมือเพิ่มศักยภาพคนพิการภายใต้สภากาชาดไทย