ศาลเยาวชนและครอบครัวปัตตานีทำ MOU “ศาลร่วมใจฟื้นฟูเยาวชนไทยคืนสู่สังคม”

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 56 ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี.เอส. จ.ปัตตานี ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายศาลร่วมใจฟื้นฟูเยาวชนไทยคืนสู่สังคม ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 15 หน่วยงาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสุรเชษฐ เบ็ญหรอหมาน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ปัตตานี ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานการแก้ไข โดยการบำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก หรือเยาวชนผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด เข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศ หรือคู่กรณีในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพได้รับการฟื้นฟูในเบื้องต้น ทั้งนี้ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก หรือเยาวชนที่กระทำความผิดนั้น จำเป็นต้องมีการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ที่ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการทำงานเชิงรุก ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ เป็นเครือข่ายในการคุ้มครองสวัสดิภาพร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อผู้มีปัญหาทางสังคม และจิตเวชไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม ร่วมกับการดำเนินงานด้านอื่นๆ เพื่อดูแลเยาวชนที่กระทำความผิดเหล่านี้เป็นไปอย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จึงจัดโครงการลงนามความร่วมมือ โครงการเครือข่ายศาลร่วมใจฟื้นฟูเยาวชนไทยคืนสู่สังคมขึ้น โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.ปัตตานี จำนวน 15 หน่วยงาน ร่วมลงนาม และในวันนี้ ยังได้มีพิธีส่งต่อเยาวชนเพื่อเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูให้โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี จำนวน 1 คน เพื่อส่งต่อเด็กและเยาวชนฝึกอาชีพให้แก่วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จำนวน 6 คนด้วย

ขอบคุณ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000035211 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 23/03/2556 เวลา 03:30:29

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 56 ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี.เอส. จ.ปัตตานี ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายศาลร่วมใจฟื้นฟูเยาวชนไทยคืนสู่สังคม ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 15 หน่วยงาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน นายสุรเชษฐ เบ็ญหรอหมาน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ปัตตานี ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานการแก้ไข โดยการบำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก หรือเยาวชนผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด เข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศ หรือคู่กรณีในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพได้รับการฟื้นฟูในเบื้องต้น ทั้งนี้ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก หรือเยาวชนที่กระทำความผิดนั้น จำเป็นต้องมีการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ที่ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการทำงานเชิงรุก ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ เป็นเครือข่ายในการคุ้มครองสวัสดิภาพร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อผู้มีปัญหาทางสังคม และจิตเวชไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม ร่วมกับการดำเนินงานด้านอื่นๆ เพื่อดูแลเยาวชนที่กระทำความผิดเหล่านี้เป็นไปอย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จึงจัดโครงการลงนามความร่วมมือ โครงการเครือข่ายศาลร่วมใจฟื้นฟูเยาวชนไทยคืนสู่สังคมขึ้น โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.ปัตตานี จำนวน 15 หน่วยงาน ร่วมลงนาม และในวันนี้ ยังได้มีพิธีส่งต่อเยาวชนเพื่อเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูให้โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี จำนวน 1 คน เพื่อส่งต่อเด็กและเยาวชนฝึกอาชีพให้แก่วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จำนวน 6 คนด้วย ขอบคุณ… http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000035211

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...