เครือข่ายคนพิการตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อคนพิการ...โดยคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ภาพการประชุมคุณอนุกรรมการ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เปิดเผยว่า เครือข่ายคนพิการนำโดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้ง “มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย” และจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อปฏิบัติการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านคนพิการที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทุกประเภทในทุกมิติ รวมถึง ส่งเสริมการสร้างศักยภาพและความสามารถของคนพิการและบุคลากรทางการวิจัย ให้มีทักษะในการศึกษา วิจัยด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการที่สามารถนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และกว้างขวาง อันเป็นการเตรียมความพร้อมคนพิการและครอบครัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย

นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ และรองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยฯ กล่าวเสริมว่า การเสวนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ในวันนี้ (๒๘ ม.ค.) จัดโดยคณะกรรมาธิการฯ สมาคมสภาคนพิการฯ และมูลนิธิสถาบันวิจัยฯ โดยเชิญคณะกรรมาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ผู้แทนมูลนิธิสถาบันวิจัยฯ ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการและหน่วยงานด้านการวิจัย รวมถึงแกนนำองค์กรด้านคนพิการทุกประเภท จำนวน ๕๐ คนมาร่วมกันพิจารณากำหนดแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิสถาบันวิจัยฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และแนวทางนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน ร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งนี้ ผู้ร่วมเสวนาได้กำหนดให้แผนฯมี ร่าง ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา”สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ๒) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของคนพิการและครอบครัว ๓) การเสริมสร้างและพัฒนาทุนเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้จากทุน ๔) การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาให้คนพิการเป็นนักวิจัย และส่งเสริมให้นักวิจัยทั่วไปดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับคนพิการและความพิการเพื่อปฏิวัติความรู้ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมและเข้าถึงคนพิการ ๕) การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมด้านคนพิการ ๖) การปฏิรูประบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว และ ๗) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและครอบครัว

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยฯ ขอให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อเชิญชวนคนมาร่วมวิจัย รวมทั้ง ขอให้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยที่จะมีในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคนทั่วไปในสังคม รวมทั้ง คนพิการและครอบครัวให้มีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ ตลอดจน ร่วมสนับสนุนการขยายผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเอง ประกอบอาชีพ มีรายได้ ดำรงชีวิตอิสระ และมีส่วนร่วม “สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ โทร. ๐๘๙ ๘๙๓ ๕๐๕๐ นายมณเฑียร บุญตัน โทร. ๐๘๙ ๖๖๐ ๙๙๓๑ สมาคมสภาคนพิการฯ โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๔๒๖๑(มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๘ ม.ค.๕๖)

ที่มา: tddf
วันที่โพสต์: 29/01/2556 เวลา 16:50:33 ดูภาพสไลด์โชว์ เครือข่ายคนพิการตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อคนพิการ...โดยคนพิการ

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพการประชุมคุณอนุกรรมการศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เปิดเผยว่า เครือข่ายคนพิการนำโดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้ง “มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย” และจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อปฏิบัติการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านคนพิการที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทุกประเภทในทุกมิติ รวมถึง ส่งเสริมการสร้างศักยภาพและความสามารถของคนพิการและบุคลากรทางการวิจัย ให้มีทักษะในการศึกษา วิจัยด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการที่สามารถนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และกว้างขวาง อันเป็นการเตรียมความพร้อมคนพิการและครอบครัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ และรองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยฯ กล่าวเสริมว่า การเสวนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ในวันนี้ (๒๘ ม.ค.) จัดโดยคณะกรรมาธิการฯ สมาคมสภาคนพิการฯ และมูลนิธิสถาบันวิจัยฯ โดยเชิญคณะกรรมาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ผู้แทนมูลนิธิสถาบันวิจัยฯ ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการและหน่วยงานด้านการวิจัย รวมถึงแกนนำองค์กรด้านคนพิการทุกประเภท จำนวน ๕๐ คนมาร่วมกันพิจารณากำหนดแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิสถาบันวิจัยฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และแนวทางนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน ร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งนี้ ผู้ร่วมเสวนาได้กำหนดให้แผนฯมี ร่าง ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา”สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ๒) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของคนพิการและครอบครัว ๓) การเสริมสร้างและพัฒนาทุนเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้จากทุน ๔) การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาให้คนพิการเป็นนักวิจัย และส่งเสริมให้นักวิจัยทั่วไปดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับคนพิการและความพิการเพื่อปฏิวัติความรู้ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมและเข้าถึงคนพิการ ๕) การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมด้านคนพิการ ๖) การปฏิรูประบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว และ ๗) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและครอบครัว ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยฯ ขอให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อเชิญชวนคนมาร่วมวิจัย รวมทั้ง ขอให้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยที่จะมีในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคนทั่วไปในสังคม รวมทั้ง คนพิการและครอบครัวให้มีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ ตลอดจน ร่วมสนับสนุนการขยายผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเอง ประกอบอาชีพ มีรายได้ ดำรงชีวิตอิสระ และมีส่วนร่วม “สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ โทร. ๐๘๙ ๘๙๓ ๕๐๕๐ นายมณเฑียร บุญตัน โทร. ๐๘๙ ๖๖๐ ๙๙๓๑ สมาคมสภาคนพิการฯ โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๔๒๖๑(มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๘

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...