ม.เกษตรจัดค่ายเยาวชนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า มก.วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส “ค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพให้แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส”เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจอาชีพทางด้านการเกษตร ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม โดยให้ความรู้ ๔ ด้าน คือ ด้านการเกษตร ด้านกีฬา ด้านภาษา และด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงเวิร์คช็อป อาทิ สืบสานตำนานมวยไทย ผจญภัยในเกษตรฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัยชาวนา การผลิตไก่อินทรีย์ การเพาะเห็ด ฯลฯ เพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบเป็นอาชีพต่างๆ

โดยกำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๑๒ คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๔๘ โรงเรียน (นักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนละ ๔ คน จำนวน ๑๙๒ คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน ๒๐ คน) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ -๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๙๔ คน ประกอบด้วยโรงเรียนเฉพาะความพิการ ๔๓ โรงเรียน ได้แก่ นักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ๒๐ โรงเรียน บกพร่องทางสติปัญญา ๑๙ โรงเรียน บกพร่องทางสายตา ๒ โรงเรียน บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว และครูพี่เลี้ยง ๔๙ คน

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๓ ต.ค .๕๕
วันที่โพสต์: 5/10/2555 เวลา 13:37:20

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า มก.วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส “ค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพให้แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส”เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจอาชีพทางด้านการเกษตร ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม โดยให้ความรู้ ๔ ด้าน คือ ด้านการเกษตร ด้านกีฬา ด้านภาษา และด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงเวิร์คช็อป อาทิ สืบสานตำนานมวยไทย ผจญภัยในเกษตรฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัยชาวนา การผลิตไก่อินทรีย์ การเพาะเห็ด ฯลฯ เพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบเป็นอาชีพต่างๆ โดยกำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๑๒ คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๔๘ โรงเรียน (นักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนละ ๔ คน จำนวน ๑๙๒ คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน ๒๐ คน) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ -๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๙๔ คน ประกอบด้วยโรงเรียนเฉพาะความพิการ ๔๓ โรงเรียน ได้แก่ นักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ๒๐ โรงเรียน บกพร่องทางสติปัญญา ๑๙ โรงเรียน บกพร่องทางสายตา ๒ โรงเรียน บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว และครูพี่เลี้ยง ๔๙

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...