สอศ.ดึงครูแกนนำ พัฒนาหลักสูตรปวพ.1 ปี สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาคนพิการ ตั้งเป้าเปิดสอน 5 หลักสูตรในปีการศึกษา 2567 นี้

สอศ.ดึงครูแกนนำ พัฒนาหลักสูตรปวพ.1 ปี สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาคนพิการ ตั้งเป้าเปิดสอน 5 หลักสูตรในปีการศึกษา 2567 นี้

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ(ปวพ.) 1 ปี สำหรับผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2567 จัดโดย ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ และดร. สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว เป็นวิทยากร และ มีผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจน ครูแกนนำ และบุคลากรทางการศึกษา จาก 9 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และวิทยาลัยเทคนิคพังงา ประกอบด้วย ครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ธุรกิจสปา และครูหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) 1 ปี สำหรับผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการพ.ศ 2566 และเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) 1 ปี สำหรับคนพิการในการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 ตลอดจนเพื่อให้ได้ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) 1 ปี สำหรับคนพิการในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2567 รวมถึงการขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนพิการได้เข้าถึงโอกาสทางการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 2.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 4 สาขาวิชาช่างยนต์ 5. ธุรกิจสปา ซึ่งจะเปิดสอนทั้ง 5 หลักสูตรในปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับความรู้ และทักษะวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ มีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ที่มา: ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา

ขอบคุณ... https://www.thaipr.net/education/3435448

ที่มา: thaipr.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ม.ค.67
วันที่โพสต์: 25/01/2567 เวลา 13:34:19 ดูภาพสไลด์โชว์ สอศ.ดึงครูแกนนำ พัฒนาหลักสูตรปวพ.1 ปี สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาคนพิการ ตั้งเป้าเปิดสอน 5 หลักสูตรในปีการศึกษา 2567 นี้