รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ตั้งเป้าลดเหลื่อมล้ำ ทั่วถึงทุกเขตพื้นที่

รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ตั้งเป้าลดเหลื่อมล้ำ ทั่วถึงทุกเขตพื้นที่

ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

.

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวว่า วันนี้ได้มาประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และมีโอกาสได้พบปะพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการฯ โดยได้พูดคุยในเรื่องหลักๆ คือ (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่มีระยะเวลา 4 ปี ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอไปยังสภาพัฒน์และมีข้อแนะนำปรับปรุงกลับมา ทางคณะกรรมการฯก็ได้นำข้อเสนอแนะกลับมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อแล้วเสร็จก็จะได้นำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสำหรับคนพิการได้ ซึ่งจะเป็นการดำเนินการในเขตพื้นที่ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ขอให้วางใจว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเช่นเดียวกับผู้เรียนในกลุ่มอื่นๆ และจะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

.

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมหารือและพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570) การรายงานการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อการศึกษาวิจัย การรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) รวมถึงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และขอความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้น

ขอบคุณ... https://www.obec.go.th/archives/902378

ที่มา: obec.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 พ.ย.66
วันที่โพสต์: 3/11/2566 เวลา 10:29:39 ดูภาพสไลด์โชว์ รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ตั้งเป้าลดเหลื่อมล้ำ ทั่วถึงทุกเขตพื้นที่