กทม.เปิด 158 โรงเรียน รับผู้พิการเรียนร่วมเด็กปกติ เร่งผลิตครูการศึกษาพิเศษ แก้ปัญหาขาดแคลน

กทม.เปิด 158 โรงเรียน รับผู้พิการเรียนร่วมเด็กปกติ เร่งผลิตครูการศึกษาพิเศษ แก้ปัญหาขาดแคลน

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักการศึกษามีโรงเรียนเปิดให้เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ 158 โรงเรียน จากทั้งหมด 437 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 45 เขต จะมีบางเขตในพื้นที่กรุงเทพชั้นในยังไม่ได้เปิดรับ เนื่องจากมีนักเรียนน้อย และอยู่ระหว่างขยายปรับปรุงให้ครบทั้ง 50 เขต โดยกทม.มีจุดประสงค์เปิดรับผู้พิการทุกประเภท ตามนโยบายไม่ปฏิเสธนักเรียน แต่ปัจจุบันผู้พิการส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนคือประเภทออทิสติก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ปกครองด้วยว่า ความพิการของบุตรหลานเหมาะสมหรือไม่กับโรงเรียนในสังกัดกทม.ที่มีจัดการเรียนการสอนอยู่

นางสาวศุภร กล่าวว่า ในจำนวน 158 โรงเรียน มีครูการศึกษาพิเศษที่จบมาโดยตรงไม่เพียงพอ หรือประมาณปีละ 20 คน เนื่องจากปัจจุบันครูเรียนจบด้านนี้โดยตรงมีจำนวนน้อยลงมาก กทม.จึงแก้ปัญหาด้วยการจัดอบรมครูภาคปกติในหมวดวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีทักษะครูสอนการศึกษาพิเศษควบคู่ไปด้วย พร้อมออกใบรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อผ่านการอบรมประมาณ 200 ชั่วโมง ซึ่งครูที่ผ่านการอบรมจะมีสิทธิรับค่าตอบแทนเพิ่มตามเกณฑ์กำหนด ครู 1 คน ต่อการสอนนักเรียนพิเศษ 6 คนขึ้นไป ซึ่งการอบรมมีความสำคัญ เพราะครูแต่ละวิชาต้องสอนนักเรียนพิการร่วมกับนักเรียนปกติอยู่แล้ว

นางสาวศุภร กล่าวว่า ภายในปี 2566 กทม.จะเริ่มดำเนินโครงการ ครูทุกคนเป็นครูการศึกษาพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาครูการศึกษาพิเศษขาดแคลน ซึ่งจะอาศัยครูการศึกษาพิเศษที่เรียนจบมาโดยตรงอย่างเดียวไม่ได้ รวมถึง จะมอบหน้าที่ทั้งหมดเกี่ยวกับการสอนผู้พิการให้ครูการศึกษาพิเศษที่มีอยู่ในโรงเรียนไม่ได้ จึงต้องอบรมครูหมวดอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้การเรียนร่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ผ่านมา กทม.ดำเนินการเรื่องนี้มานาน และมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเรื่อยมา โดยปี 2565 ได้จัดฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลนักเรียนพิการให้กับผู้อำนวยการทั้ง 158 โรงเรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอยู่ร่วมกัน หากผู้บริหาร ครู บุคลากรมีความเข้าใจ ดูแลเอาใจใส่ นักเรียนจะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา

นางสาวศุภร กล่าวว่า ส่วนเรื่องการปรับปรุงด้านกายภาพของโรงเรียนเพื่อรองรับนักเรียนพิการ ปัจจุบันดำเนินการไปตามนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนพิการที่เข้ามาเรียนร่วมส่วนใหญ่เป็นประเภทออทิสติก เรียนรู้ช้า ส่วนความพิการด้านร่างกายภายนอก ยังไม่พบปัญหาเรื่องการมาโรงเรียนและการเข้าเรียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 มีแผนปรับปรุงห้องน้ำใน 158 โรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนพิการมากขึ้น

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/481894

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ต.ค.66
วันที่โพสต์: 4/10/2566 เวลา 11:40:35 ดูภาพสไลด์โชว์ กทม.เปิด 158 โรงเรียน รับผู้พิการเรียนร่วมเด็กปกติ เร่งผลิตครูการศึกษาพิเศษ แก้ปัญหาขาดแคลน