อาชีวะฯขยายโอกาสทางการศึกษา สู่การมีงานทำ ลดความเหลื่อมล้ำ

อาชีวะฯขยายโอกาสทางการศึกษา สู่การมีงานทำ ลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เร่งขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win ข้อ 10 ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.) โดยมอบหมายให้ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการ กอศ.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบันทึกข้อลงความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกิจกรรมทำแผนอาชีพระยะสั้น Up Skill , Re Skill สำหรับคนพิการ พร้อมด้วย นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.) และผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช)

อาชีวะฯขยายโอกาสทางการศึกษา สู่การมีงานทำ ลดความเหลื่อมล้ำ

ด้าน เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการ กอศ.เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย มีจำนวน 2,180,178 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เพียงร้อยละ 63.87 เนื่องจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยอาชีวศึกษาเร่งสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ตอบโจทย์ชีวิต (Alternative Education) เรียนรู้สู่กำลังคนสมรรถนะสูง เรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ และเรียนรู้สู่การเพิ่มเติมทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนพิการให้เกิดความสำเร็จ อาศัย Key Success คือ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างหลักประกันทางการศึกษา พัฒนาระบบดูแล พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียนพิการ และส่งเสริมโอกาสการมีงานทำให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ตามแนวคิด “เชื่อมร้อยเครือข่ายที่เข้มแข็ง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด All for Education เปลี่ยนความพิเศษ ให้เป็นพลัง เปิดประตูสู่โลกอาชีพ อย่างสมศักดิ์ศรี”

พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานเชิงประจักษ์การดำเนินงานภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษา ได้แก่ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ภาคีเครือข่าย และสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการการสอนอาชีพระยะสั้น Up Skill , Re Skill ผลงานการดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ร่วมแสดงผลงานเชิงประจักษ์เพื่อแสดงศักยภาพการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ สู่การมีงานทำ

ขอบคุณ... https://www.naewna.com/local/735673

ที่มา: naewna.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 มิ.ย.66
วันที่โพสต์: 7/06/2566 เวลา 13:19:57 ดูภาพสไลด์โชว์ อาชีวะฯขยายโอกาสทางการศึกษา สู่การมีงานทำ ลดความเหลื่อมล้ำ