ม.น.ข.เปิด 3 ทุนการศึกษาช่วยนักเรียนขาดแคลน

ม.น.ข.เปิด 3 ทุนการศึกษาช่วยนักเรียนขาดแคลน

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือ ม.น.ข. เปิด 3 ทุนการศึกษาช่วยนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน รวมทั้งนักเรียนพิการ เป็นการสร้างโอกาสเพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย

นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กศน. ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้มีโอกาสช่วยงาน คุณหญิงอัมพร มีศุข อดีตนายกกรรมการบริหารมูลนิธิ ม.น.ข.ได้เห็นผู้บริจาคที่มีความศรัทธา เชื่อมั่นต่อ ม.น.ข. ในการบริหารเงินบริจาคอย่างโปร่งใส โดยม.น.ข.ให้เงินทุนแก่นักเรียน 100% มีผู้บริจาคหลายท่านให้ทุนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนผู้ได้รับทุนจำนวนมากประสบความสำเร็จในชีวิต อดีตนักเรียนทุนย้อนกลับมาช่วยเหลือรุ่นน้อง ทุกคนร่วมกันสานฝันให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน นักเรียนพิการ และการศึกษาไทย มาตลอด 62 ปีตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ ม.น.ข.

นางวรรณวิไล กล่าวว่า มีกองทุน 3 ประเภท ได้แก่ 1) ทุน “ม.น.ข.” เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในหลากหลายสาขาวิชา ทุกมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 2)ทุน “นวฤกษ์” เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษา และสายอาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. และ 3)ทุน “โครงการพิเศษ” ให้ในวาระโอกาสต่างๆ ตามความประสงค์ของเจ้าของทุน หรือมูลนิธิ ม.น.ข.พิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนสมควรให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น “โครงการ ม.น.ข.ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ปกครองประสบปัญหาในการประกอบอาชีพเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

นางวรรณวิไล กล่าวต่อไปว่า ทุนของทางม.น.ข.สามารถช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพของนักเรียนทั้งสายสามัญระดับมัธยมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี และสายอาชีวศึกษา รวมปีละไม่ต่ำกว่า 600 คน สำหรับการให้ทุนแก่นักเรียนพิการ เป็นโครงการพิเศษที่ม.น.ข.ได้ดำเนินการ เนื่องจาก “ชมรมอาสาสมัครเพื่อเด็กพิการ 25” ได้ยุบเลิกกิจการ และมอบเงินคงเหลือของชมรมฯให้ม.น.ข.บริหารจัดการเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนพิการที่ขาดแคลน โดยม.น.ข.ได้ประสานหน่วยงาน สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และได้จัดสรรเงินทุนช่วยเด็กพิการโรงเรียนปัญญานุเคราะห์ทั่วประเทศ 17 แห่ง ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา 4 แห่ง โรงเรียนสอนคนตาบอด 1 แห่ง นักศึกษาพิการระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ วิทยาลัยราชสุดา โดยจัดสรรเงินทุนให้นักเรียน นักศึกษาแต่ละระดับตั้งแต่ปี 1 จนจบหลักสูตร พร้อมทั้งเชิญผู้บริจาคมาร่วมมอบทุนด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ได้รับทราบการดำเนินงานของ ม.น.ข.โดยตรง

นางวรรณวิไล นอกจากเป็นรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯแล้ว ยังเป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารทุน ซึ่งทำให้มีโอกาสได้เห็นถึงความขาดแคลนและความต้องการทุนเพื่อศึกษาต่อจากเรียงความในใบสมัครขอทุนของนักเรียนจำนวนมาก เงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ไม่สามารถจัดสรรเงินทุนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุกคนได้ จึงตัดสินใจร่วมบริจาคทุนด้วยทั้ง ทุน ม.น.ข. และ ทุนนวฤกษ์ ทุนการศึกษาของมูลนิธิ ม.น.ข. นั้น เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ จึงขอฝากนักเรียนที่ได้รับทุน ให้ตั้งใจเรียนให้จบหลักสูตร เป็นคนดีของครอบครัว ช่วยเหลือชุมชน สังคมเมื่อมีโอกาส และระลึกถึงท่านเจ้าของทุน เมื่อมีการงานที่มั่นคงให้กลับมาช่วยเหลือมอบทุนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนรุ่นต่อๆไป ตามกำลังศรัทธาที่สามารถช่วยเหลือได้

การบริจาคให้ทุนการศึกษาเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ช่วยสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ช่วยในการดำรงชีพให้เป็นคนดี สามารถเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติได้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ทุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลน นักเรียนพิการ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโรค และ ภัยธรรมชาติต่างๆ โดยติดต่อมูลนิธิฯ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้ โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ ธนาคารทหารไทยธนชาติ (ttb) สาขาสุรวงศ์ เลขที่ 078-1-06400-1 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ เบอร์โทร 02-391-3796 และ 02-391-2324 อีเมล : mnk_q@hotmail.com เว็บไชต์ : https://www.forneedystudents.org/ เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/mnk.page (ขนาดไฟล์: 0 ) ขอบคุณ... https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000051610

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 มิ.ย.66
วันที่โพสต์: 6/06/2566 เวลา 14:28:44 ดูภาพสไลด์โชว์ ม.น.ข.เปิด 3 ทุนการศึกษาช่วยนักเรียนขาดแคลน