รุกยกระดับการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา สอศ.ติวเข้มเทคนิคการดูแลและส่งต่อผู้เรียน

รุกยกระดับการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา สอศ.ติวเข้มเทคนิคการดูแลและส่งต่อผู้เรียน

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการดูแลและการส่งต่อผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ตามนโยบายของ สอศ. ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา เปิดโอกาส สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้เรื่องการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา และร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานส่งต่อผู้เรียนพิการเข้าสู่การมีงานทำ โดยมีหลักสูตรการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันและการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็น/ทางการได้ยิน/ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย หลักสูตรวัฒนธรรมของคนหูหนวก/เทคนิคการใช้ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน/เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนพิการ และการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อการมีงานทำและการปรับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนผู้มีความต้องการพิเศษ

รองเลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า ตนหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการระดมความคิดจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางการดำเนินงานการเข้าถึงและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนพิการ ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและมีศักยภาพ ซึ่งสถานศึกษาและครูต้องนำองค์ความรู้ เร่งพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 54 แห่ง โดย สอศ.ดำเนินการแล้วจำนวน 50 อาชีพ อาทิ อาชีพไพ่ยิปซีสำหรับคนพิการทางการเห็น อาชีพการนวดฝ่าเท้าสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน และอาชีพการทำกระเป๋าหนังสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จึงต้องสร้างเครือข่าย ปักหมุด และตอกย้ำความสำเร็จ ความก้าวหน้าของศูนย์ฯที่จัดตั้งทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดัน พลิกโฉม หาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน การดูแลผู้เรียนพิการ และการสร้างสื่อการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทักษะอาชีพ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ เพื่อส่งต่อผู้เรียนพิการสู่การมีงานทำ สู่เป้าหมายในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง.

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/local/2691650

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 พ.ค.66
วันที่โพสต์: 8/05/2566 เวลา 10:41:39 ดูภาพสไลด์โชว์ รุกยกระดับการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา สอศ.ติวเข้มเทคนิคการดูแลและส่งต่อผู้เรียน