เปิด16 โรงเรียนเพื่อผู้พิการ "รมว.ศธ." ลั่นทุกคนเข้าถึงการศึกษา

เปิด16 โรงเรียนเพื่อผู้พิการ "รมว.ศธ." ลั่นทุกคนเข้าถึงการศึกษา

เปิด16 โรงเรียน เพื่อผู้พิการ "รมว.ศธ." ลั่นทุกคนเข้าถึงการศึกษา เร่งยกระดับจัดการศึกษาผู้พิการทางสายตาในศตวรรษที่ 21 หวังลดความเหลื่อมล้ำ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ( รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในศตวรรษที่ 21 ที่่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2565

โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับและ นางอรทัย ฐานะจาโร ประธานฝ่ายการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รายงานการดำเนินงาน

โดยนางสาวตรีนุช กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของคนพิการทุกประเภท โดยได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ว่าผู้พิการต้องได้รับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคทางด้านการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ล่าสุด พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการทุกประเภท กว่า 2.1 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้พิการทางการเห็น 186,701 คน

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนได้รับการศึกษาสูงสุดเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้ซึ่งในส่วนของผู้พิการทางการเห็น หรือตาบอดนั้น เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเป็นพิเศษ เนื่องจาก มีผู้ได้รับการศึกษาเพียงไม่กี่พันคน เพราะมีข้อจำกัดของสถานที่เรียนในระบบ ซึ่งมีเพียง 16 แห่ง และในจำนวนนี้มีสถานศึกษาของรัฐ เพียง 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

“ดิฉันได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมกการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และที่สำคัญคือ ให้ภาคเอกชน มาร่วมกันวางแผนจัดการศึกษาเพื่อให้คนพิการทุกประเภทได้เรียน โดยตอนนี้ได้จัดให้มีโครงการปักหมุดคนพิการทั่วประเทศ รวมถึงวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมคนพิการทุกประเภท ในทุก ๆ มิติ เช่น การเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียน

โดยการเพิ่มสถานศึกษาให้มากขึ้น,การผลิตและพัฒนาครู ความพิการเฉพาะด้าน,การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับคนพิการ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของภาคเอกชนที่ได้ดำเนินการมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง “ นางสาวตรีนุช กล่าวและว่า ขอขอบคุณ Acres Foundation และ Perkins International ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้และเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยวิเคราะห์รูปแบบการเรียน และแนะนำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นของไทย ซึ่งในวันนี้ก็จะมีการประเมินผลตามที่ให้คำแนะนำไว้ และจะมีการยกระดับความร่วมมือกับ ศธ.ต่อไป

ด้าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดูแลประสานงานร่วมกันในการส่งต่อและรับนักเรียนพิการทางการเห็นเข้าเรียนในระดับอาชีวศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี และส่งเสริม สนับสนุนร่วมมือในด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านสุขภาวะอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนพิการทางการเห็นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมมือกันในการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมอื่น ๆ

ทั้งนี้ หลังการสัมมนาได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด 16 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนพิการทางการเห็น พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันด้านการศึกษาและพัฒนานักเรียนพิการทางการเห็นโดยองค์รวมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ปิด16 โรงเรียนเพื่อผู้พิการ

สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น ที่ทำความร่วมมือกันในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง ประกอบด้วย

1.โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพฯ

2. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพฯ

3. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

4.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย

5.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

6. โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

7. โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

8. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

9. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี จังหวัดลพบุรี

10. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

11. โรงเรียนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชลบุรี

12. โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่

13.โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง จังหวัดลำปาง

14. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

15. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

16. โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปี

ขอบคุณ... https://www.komchadluek.net/news/518546

ที่มา: komchadluek.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 มิ.ย.65
วันที่โพสต์: 14/06/2565 เวลา 13:22:02 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิด16 โรงเรียนเพื่อผู้พิการ "รมว.ศธ." ลั่นทุกคนเข้าถึงการศึกษา