ตรีนุช เร่งยกระดับจัดการศึกษาผู้พิการทางสายตา 1.8 แสนคน

ตรีนุช เร่งยกระดับจัดการศึกษาผู้พิการทางสายตา 1.8 แสนคน

ตรีนุช เร่งยกระดับจัดการศึกษาผู้พิการทางสายตา 1.8 แสนคน หลังพบเข้าถึงการศึกษาไม่กี่พันคน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในศตวรรษที่ 21 ว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของคนพิการทุกประเภท โดยได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าผู้พิการต้องได้รับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคทางด้านการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุด พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการทุกประเภทกว่า 2.1 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้พิการทางการเห็น 186,701 คน

ทั้งนี้ ศธ.มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ และให้ทุกคนได้รับการศึกษาสูงสุดเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้

“ซึ่งในส่วนของผู้พิการทางการเห็น หรือตาบอดนั้นเป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเป็นพิเศษ เนื่องจากมีผู้ได้รับการศึกษาเพียงไม่กี่พันคน เพราะมีข้อจำกัดของสถานที่เรียนในระบบ ซึ่งมีเพียง 16 แห่ง และในจำนวนนี้มีสถานศึกษาของรัฐเพียง 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

“ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และที่สำคัญคือ ให้ภาคเอกชน มาร่วมกันวางแผนจัดการศึกษาเพื่อให้คนพิการทุกประเภทได้เรียน โดยตอนนี้ได้จัดให้มีโครงการปักหมุด คนพิการทั่วประเทศ รวมถึงวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมคนพิการทุกประเภทในทุก ๆ มิติ

เช่น การเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียน โดยการเพิ่มสถานศึกษาให้มากขึ้น, การผลิตและพัฒนาครู ความพิการเฉพาะด้าน, การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับคนพิการ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของภาคเอกชนที่ได้ดำเนินการมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง”

นางสาวตรีนุช กล่าวอีกว่า หลังการสัมมนาได้มีพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด 16 โรงเรียน

ประกอบด้วย 1.โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพฯ 2.โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพฯ 3.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย 5.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6.โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 7. โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 8.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

9.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี จังหวัดลพบุรี 10.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 11.โรงเรียนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชลบุรี 12.โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 13.โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง จังหวัดลำปาง 14.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 15.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 16.โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนพิการทางการเห็น พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันด้านการศึกษาและพัฒนานักเรียนพิการทางการเห็นโดยองค์รวมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ขอบคุณ... https://www.prachachat.net/education/news-951975

ที่มา: prachachat.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 มิ.ย.65
วันที่โพสต์: 13/06/2565 เวลา 11:00:35 ดูภาพสไลด์โชว์ ตรีนุช เร่งยกระดับจัดการศึกษาผู้พิการทางสายตา 1.8 แสนคน