ต้นแบบศูนย์การเรียนนอกระบบโดยชุมชนชนบท

ต้นแบบศูนย์การเรียนนอกระบบโดยชุมชนชนบท

#กศนเด็กพิเศษโดยชุมชนในชนบท

#ต้นแบบศูนย์การเรียนนอกระบบโดยชุมชนชนบท

มูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ร่วมกับ สำนักงาน กศน ทดลองจัด”ศูนย์การเรียนนอกระบบโดยชุมชน” 15แห่ง 1ใน 11 จังหวัด มี กศน อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร ที่ทำงานร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดสกลนคร จัดตั้งศูนย์การเรียนนอกระบบ แบบพบกลุ่มเต็มเวลา ณ ที่ทำการชมรมฯ จัดเป็นแนว”ห้องเรียนธรรมชาติ” มีกิจกรรมบูรณาการวิชาการ งานอาชีพและทักษะชีวิต อิงตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่โครงการพัฒนาขึ้น มีพื้นที่ให้บริการ 2 อำเภอ คือ อ.เมืองและ อ.พรรณานิคม ในรัศมี 40กิโลเมตร

ประธานชมรมฯคุณไทยวัน ชมภูทอง ให้ความสำคัญกับงานนี้มาก มีการประสานงานในระดับชุมชน และระดับจังหวัด ร่วมกับสมาคมฯและมูลนิธิจัดตั้งธนาคารชุมชนออทิสติกสกลนคร เป็นกลไกเสริมพลังด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือของกลุ่ม และจัดตั้ง วิสาหกิจชุมชนรองรับการทำงาน นับเป็นต้นแบบที่ดี พร้อมแสดงความเห็นว่า”การเรียนตามอัธยาศัยของคนพิเศษ การศึกษาการฝึกพัฒนาการของคนพิการมีความสำคัญต้องได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณมูลนิธิออทิสติกไทย ที่ส่งเสริมให้คนพิเศษในชนบทได้รับการศึกษา”

นับเป็น ศูนย์กศน ต้นแบบ สำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อีกแห่ง ที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทยและสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) โดยการสนับสนุนจาก”กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ”

ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย 17พ.ย.2564

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 พ.ย.64
วันที่โพสต์: 17/11/2564 เวลา 10:41:40 ดูภาพสไลด์โชว์ ต้นแบบศูนย์การเรียนนอกระบบโดยชุมชนชนบท