"มรภ.สงขลา" รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 “Portfolio”-เปิดรับผู้พิการ

"มรภ.สงขลา" รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 “Portfolio”-เปิดรับผู้พิการ

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-19 พ.ย.64 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับดังนี้ ศศ.บ.ภาษาไทย 5 คน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 20 คน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 15 คน ศศ.บ.สวัสดิการสังคม 30 คน วท.บ.ภูมิสารสนเทศ 10 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) 20 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) 20 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) 20 คน ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 50 คน

"มรภ.สงขลา" รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 “Portfolio”-เปิดรับผู้พิการ

วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (ฟิสิกส์ประยุกต์) 3 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 3 คน วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 คน วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 30 คน วท.บ.ชีววิทยา 4 คน วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 6 คน วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 คน วท.บ.คณิตศาสตร์ 4 คน วท.บ.เคมี 8 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 คน ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 10 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 4 คน ทล.บ.นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 20 คน บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน บธบ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 คน บธ.บ.การตลาด 20 คน บธ.บ.การจัดการ 10 คน กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 คน นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 25 คน ศ.บ.พัฒนาธุรกิจ 10 คน บช.บ.บัญชี 6 คน บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า 20 คน 32. วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 10 คน

"มรภ.สงขลา" รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 “Portfolio”-เปิดรับผู้พิการ

ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 6 คน ศป.บ.ดนตรีไทย 4 คน ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง 10 คน ศป.บ.ทัศนศิลป์ 10 คน ศป.บ.การออกแบบ 15 คน ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 15 คน วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 คน อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 5 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 5 คน บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ (เรียน จ.สูตล) 34 คน ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เรียน จ.สูตล) 34 คน ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เทียบโอน เรียน จ.สูตล) 34 คน

นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ยังเปิดรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 2 คน กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 คน ศป.บ.ทัศนศิลป์ (รับเฉพาะผู้พิการทางหู) 2 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทีมแอดมินแฟนเพจงานรับเข้านักศึกษา SKRU https://www.facebook.com/skru.enrollment (ขนาดไฟล์: 0 ) หรือที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 088-398-9991

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/293716

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ต.ค.64
วันที่โพสต์: 1/11/2564 เวลา 10:56:00 ดูภาพสไลด์โชว์ "มรภ.สงขลา" รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 “Portfolio”-เปิดรับผู้พิการ