กระทรวงศึกษาธิการหนุนทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ

กระทรวงศึกษาธิการหนุนทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ

นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า คนพิการเป็นกลุ่มคนที่ถูกละเลยในสังคมและขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานหลายประการ รวมถึงการศึกษา จากการสำรวจความพิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2555 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่พิการประมาณ 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.2 ของประชากรทั่วประเทศ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับผู้พิการและด้อยโอกาส มีการกำหนดแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

นายธฤติ กล่าวอีกว่า การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อนุภูมิภาคและโลกมีผลต่อความท้าทายและเป้าหมายความสำเร็จของการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จึงเป็นความท้าทายของ ศธ.และทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการจัดการศึกษาและบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างทั่วถึง มีระบบการวินิจฉัย คัดกรองคนพิการและรูปแบบการจัดกลุ่มประเภทคนพิการ การมีกระบวนการติดตามการช่วยเหลือการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภทอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีบทบาทพัฒนาคนพิการ.

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/local/2058433

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 มี.ค.64
วันที่โพสต์: 29/03/2564 เวลา 10:47:47 ดูภาพสไลด์โชว์ กระทรวงศึกษาธิการหนุนทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ