“ราชมงคลพระนคร” รับนศ.ผู้พิการต่อป.ตรี หนุนการศึกษาที่เท่าเทียม

“ราชมงคลพระนคร” รับนศ.ผู้พิการต่อป.ตรี หนุนการศึกษาที่เท่าเทียม

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาพิการ) ประเภท TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยคณะที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเครื่องกล ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการบกพร่องทางการได้ยินที่สามารถโต้ตอบได้ และใส่เครื่องช่วยฟัง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการบกพร่องทางการได้ยิน ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการออทิสติก ที่เรียนหนังสือได้และสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขาการเงิน สาขาการตลาด ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัครต้องเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาไทยประยุกต์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (แขน ขา) หรือสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ออกแบบแฟชั่น /ออกแบบผลิตภัณฑ์) ผู้สมัครต้องเป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 เมษายน 2564 ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.rmutp.ac.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 เมษายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6636 และ 6303-9

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/226838

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 มี.ค.64
วันที่โพสต์: 15/03/2564 เวลา 10:18:38 ดูภาพสไลด์โชว์ “ราชมงคลพระนคร” รับนศ.ผู้พิการต่อป.ตรี หนุนการศึกษาที่เท่าเทียม