‘คุณหญิงกัลยา’ ถอดรหัสการศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่นักเรียนไทย เดินหน้าขับเคลื่อน ศธ.

คุณหญิงกัลยา’ ถอดรหัสการศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่นักเรียนไทย เดินหน้าขับเคลื่อน ศธ.

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานแถลงข่าวถอดรหัสการศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่นักเรียนไทย ผ่าน 3 กลไก 5 นโยบาย 7 โครงการ สร้างคนรองรับศตวรรษที่ 21 ว่า ในฐานะที่ตนได้กำกับและดูแลงานใน ศธ. ตนได้ทำงานอย่างเต็มที่ในการเร่งเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำงานคืบหน้าไปมากอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายของ ศธ. ผ่าน 3 กลไกหลัก ซึ่งประกอบด้วยความทันสมัย ความเท่าเทียมและความยั่งยืนซึ่งถือเป็นหัวใจในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

“ในส่วนการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ 21 อย่างแท้จริง จะต้องเร่งผลักดัน 5 นโยบายสำคัญ คือ 1.เรื่องโค้ดดิ้ง ซึ่งเป็นการวางรากฐานการปฏิรูปโดยตรงถึงเยาวชนและการพัฒนามนุษย์ 2.เรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน หรือSTI 3.เรื่องการอ่าน เขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อร่วมสมัย โดยใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัย 4.เรื่องอาชีวะเกษตรและประมง ด้วยการยกระดับอาชีวะศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบ และ 5.นโยบายการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม” คุณหญิงกัลยากล่าว

คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ศธ.ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสร้างนักเรียนคุณภาพ ประกอบไปด้วย 1.โครงการ “Coding for All ” 2.โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างกว้างขวางเน้นการปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 3.โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สูงทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก 4.โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ภายใต้หลักสูตร “ชลกร” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำกิน น้ำใช้ 5.โครงการที่นำเอานวัตกรรมมาใช้กับการเกษตรและประมง เช่นโครงการเกษตรประณีต 1 ไร่ 1 แสนให้ทุกตารางเมตรของพื้นที่สามารถทำเงินได้ 6.โครงการด้านการอ่าน เขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย โดยจัดทำ AR เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านธนบัตร และ 7.โครงการการศึกษาพิเศษ โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/education/news_2607437

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มี.ค.64
วันที่โพสต์: 5/03/2564 เวลา 10:08:16 ดูภาพสไลด์โชว์ ‘คุณหญิงกัลยา’ ถอดรหัสการศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่นักเรียนไทย เดินหน้าขับเคลื่อน ศธ.